Dadi Gulzar 14.11.2011

 

ściężka prowadząca do stanu karmatycznego 

Teraz życzeniem Baby jest to by każde Jego dziecko osiągnęło stan karmatyczny. Musimy zrozumieć, co w zasadzie znaczy stan karmatyczny. To znaczy bycie wolnym od wszystkich karmicznych więzi. To znaczy bycie oddzielonym od organów zmysłów i bycie kochającym, ale także  móc używać tych zmysłów, wykonywać przez nie czyny, ale nie być pod ich wpływem. Niektórzy ludzie denerwują się, a to także jest karma. Jeżeli jesteś zdenerwowany, a w tym czasie ktoś poprosi byś był spokojny, to wtedy nie będziesz w stanie tego zrobić. W tym czasie nie jesteś panem. By stać się karmatycznym kluczowe jest wykonywanie każdego czynu jako pan i nie wchodzenie pod wpływ organów zmysłów. Mówimy ‘moje usta, moja ręka itp.’, prawda? Nie jestem poddanym tego, co jest moje. Jestem panem.

Podstawą każdej karmy jest myśl. Myśl powstaje w umyśle. By stać się karmatycznym musze stać się panem SWOJEGO umysłu. Nikt nie może powiedzieć: I umysł jestem trochę w depresji, prawda? Umysł jest mój, a więc jakąkolwiek myśl chcę pomyśleć, mogę to zrobić. Jeżeli wchodzisz pod wpływ którejkolwiek swojej myśli, to nie można powiedzieć o tobie, ze masz stan karmatyczny.. Być pod wpływem czegoś to znaczy być w niewoli.

Obecnie musimy wykonywać karmę, a także pozostawać ponad wpływem tych czynów. Jaki jest, więc wysiłek, który mamy wykonać by osiągnąć stan karmatyczny? Musimy stać się zwyciężcami nad swoim własnym umysłem, aby mieć tylko myśli, które chce mieć. Baba powiedział nam w ostatnim murli by oddać Jemu wszystkie bezużyteczne, mysli. Czy zrobiliście to? Bezużyteczne myśli zabierają bardzo dużo naszego czasu. One istnieją przez długi czas zanim dotrą do pragnień. Teraz zakończ to, miej świadomość: to jest mój umysł, to są moje organy zmysłów to jest moje ciało. Niektórzy mówią, że mają cel siedzenia i tworzenia czystych uczuć, ale zamiast tego bezużyteczne myśli napływają. To znaczy, ze nie jesteś tym, który zarządza swoim umysłem. Mówi się: pokonaj umysł a zdobędziesz świat. Teraz sprawdź: Czy jestem panem swojego umysłu? Czy mogę używać zmysłów jako władca, czy władam swoimi poddanymi? Czy jestem pod jakimś wpływem? Czy jestem pociągany do jakiegoś szczególnego jedzenia, picia? Czy jestem pod wpływem mojej własnej natury i sanskar?

Brahma Baba nie był pod wpływem swoich zmysłów. On był panem siebie samego. On nie mówił i nie wykonywał niczego, czego by nie chciał nawet przez przypadek. Sprawdź. Pod jakim wpływem jestem? By powrócić z Babą musimy stać się karmatyczni. W innym przypadku będziesz musił wracać w tłumie.

Jeżeli więc nie zrobiłeś jeszcze tego, oddaj wszystkie bezużyteczności Babie. Jeżeli raz oddałeś to Jemu, nie możesz wziąć z powrotem. Baba chce byśmy tworzyli i utrzymywali czyste myśli. Jeżeli zobaczysz, że bezużyteczne myśli przychodzą, to z tego powodu, że nie ćwiczysz siebie jako wszechmocna dusza. Przyzwalasz na słabości. Baba jest Mistrzem Wszechmocnym Autorytetem a ja jestem Jego dzieckiem, duszą i tak samo jestem mistrzem wszechmocnym autorytetem. Teraz weź prezent stania się mistrzem wszystkich potęg. Baba prosi nas byśmy wzięli ten prezent i stali się takimi  jak Ojciec. Twórz zdecydowaną myśl i otrzymasz pomoc od Baby. Zdecydowanie jest kluczem do sukcesu.

Kroki do stanu karmatycznego:

1)    Uświadom sobie, że jesteś panem siebie samego
2)    Oddaj sercem wszystkie bezużyteczne myśli Babie  i zacznij tworzyć czyste oraz potężne myśli.
3)    Weź od Baby prezent aby stać się mistrzem wszystkich potęg i stań sie mistrzem wszechmocnym autorytetem.
4)    Utrzymuj potężny stan kończąc ze słabościami używając zdecydowanych myśli.

Pamiętaj, że 5 Pandawów osiągnęło sukces. Oni pokonali wszystko. Jeżeli to nie jest mój memoriał, to kogo jest ten memoriał?

Om shanti

 

 

The path to the karmateet stage 

Baba now has the wish that each of His children should reach the karmateet stage. We need to actually understand what the karmateet stage is. It means to be free from all karmic bondages. It means to be able to be detached from the sense organs and to be loving, and also to be able to use the sense organs and perform action through them yet not to be influenced by them. Some people get angry and this is also a karma. If you are angry and someone asks you to be peaceful you would not be able to. At that time you are not the master. In order to become karmateet it is essential that I perform each karma as a master and that I don’t come under the influence of my sense organs. We say ‘my mouth, my hand etc.’ don’t we? I am not a slave of what is mine – rather I am the master. 

The foundation of any karma is a thoughts. Within the mind a thought arises. In order to become karmateet I have to become the master of MY mind. No-one would say: I, the mind, am a little depressed, would they? The mind is mine and so whatever thought I wish to think, I can. If you come under the influence of any of your thoughts then you cannot be said to be in the karmateet stage. To be influenced by anything means to be in bondage. 

At present we have to remain doing karma and yet remain beyond the influence of those actions. So what is the effort we need to make to move towards the karmateet stage? It is to become the conqueror of my own mind so that I have only the thoughts I wish to have. Baba told us in the last Murli to give Him all waste thoughts. Did you do this? A waste thought wastes a lot of our time. Those thoughts often run for a long time before submitting to our wishes. Now to stop this, have the awareness: this is my mind, these are my senses and this is my body. Some say that they have the aim of sitting and creating pure thoughts but that waste thoughts arrive instead. This means that you are not the ruler of your mind. It is said: Conquer the mind and you conquer the world. Now check: Am I the master of my mind? Can I use my senses as a ruler would rule over his subjects? Am I under any influence? Do I get pulled to certain foods or drinks? Am I under the influence of my own nature and sanskaras? 

Brahma Baba was not under the influence of his senses. He was the ruler of his own self. He did not speak or do anything which he did not want to do by mistake. So check; Which organ of action am I coming under the influence of? In order to go back with Baba we have to become karmateet. Otherwise, you will have to go back with the crowd. 

So, if you have not done so yet, give all your waste to Baba. Once you have given it to Him you cannot take it back. Baba wants us to create and sustain pure thoughts. If you find waste thoughts are coming it is because you are not exercising your authority as an almighty soul. You are allowing weakness. Baba is the Master Almighty Authority and I am His soul child so I am also a master almighty authority. Now, take the gift of being the master of all powers. Baba is asking each of us to take this gift and to become like the Father. Create a determined thought and you will get help from Baba. Determination is the key to success. 

So the steps to the karmateet stage are:

1)    Realise that you really are the master of your own self.
2)    Give all waste thoughts to Baba from your heart and start creating pure and powerful thoughts
3)    Take the gift from Baba of being the master of all powers and become a master almighty authority.
4)    Maintain a powerful stage by finishing weaknesses through determined thought. 

Remember that the 5 Pandavas were successful. They won over all odds. If this is not my memorial then whose memorial is it? 
 

Dadi Gulzar      

 

Om Shanti

 

 

Top