November Homework / Praca domowa na XI.2011

 

 

God Shiva – "BapDada wants you to be determined and stabilize in the stage of being equal to the Father for one fulI month. Can you do that for one whole month? Can you? For the whole month make Determination your companion, keep Baba in front of you, merge Him in your eyes and perform every action (thoughts, words and actions) as Brahma Baba would have done. Whether you have seen him in practical or not, you know everything about Him. Before performing any action, check whether Brahma Baba would have thought this way? Would He have spoken this way? Would He have performed such action? Would He have such relationship? First think and then do it.

Have firm determination that let whatever happen, let whatever situation come, I must become like Him. Situations will come; Maya is also listening so she will show her forms. But, the task of Maya is to come and your job is to be victorious over her."

 

1. "I am equal to Brahma Baba" – How much could I remember this Self-respect throughout the day?

2. Did I keep Brahma Baba always in front of me / merged in my vision?

3. Did I check before every thought, word, action and relation whether it is equal to Brahma Baba? Did I check and change?

4. As Brahma Baba used to remain always combined with Shiv Baba, used to perform every action along with Him, similarly, did I follow the Father?

5. Did I make others free from obstacles while keeping good wishes and pure feelings for all and self remaining free from obstacles?

 

 

 

Bóg Shiva:  "BapDada pragnie, abyście byli zdecydowani i stabilni w stanie bycia równym Ojcu przez cały miesiąc. Czy możecie to zrobić przez cały jeden miesiąc? Czy możecie przez cały miesiąc mieć zdecydowanie jako swojego towarzysza, utrzymywać Babę przed sobą, zanurzyć Go w swoich w oczy i wykonywać wszystkie działania (myśli, słowa i czyny), w taki sposób w jaki robiłby to Brahma Baba. Czy widzieliście go w praktyce, czy nie, wiecie o nim wszystko. Przed wykonaniem jakiegoś działania trzeba sprawdzić, czy tak Brahma Baba pomyślałby? Czy on mógłby mówić w taki sposób? Czy działałby w taki sposób? Czy miałby takie relacje? Po pierwsze pomyślcie a potem róbcie. Miej silne zdecydowanie, że cokolwiek się dzieje, jakakolwiek sytuacja przychodzi, muszę stać się taki jak On. Sytuacje przyjdą; Maja także słucha, a więc ona pokaże swoją postać. Jednak,  zadaniem Maji jest przyjść i waszą pracą jest pokonanie jej, bycie zwycięskimi". 

 

1. "Czy jestem równy Brahmie Babie" – Ile bardzo mogę o tym pamiętać? Jakie jest poczucie własnej godności przez cały dzień?

 

2. Czy mogę otrzymywać Brahma Baba zawsze przed sobą / Czy Brahma Baba jest zanurzony w moim spojrzeniu /w mojej wizji?
 

3. Czy mogę sprawdzić przed każdą myślą, słowem, działaniem i wejściem w relacje, czy to jest równe Brahmie Babie? Czy sprawdzam to i zmieniam?
 

4. Tak jak Brahma Baba był zawsze w połączeniu z Shiv Baba, wykonywał każdy czyn razem z Nim, czy podobnie, w taki sam sposób, naśladuję Ojca?
 

5. Czy sprawiam, że inni staja się wolni od przeszkód, utrzymując dobre życzenia i czyste uczucia dla wszystkich oraz dla siebie i sam jestem wolny od przeszkód?"

 

 

 

Top