Avyakt BapDada – 30.11.2014

Madhuban, Om shanti

Top