Intense Effort Maker means, the one who..

Find number and check one of the signs of the one, who is An Intense Effort Maker

Wylosuj liczbę i sprawdź jeden tytuł Tego, który robi Intensywne Wysiłki

 

  Intense Effort Maker means, the one who..
   
1 · Applies Full Stop in a second
2 · Has no question or complaint
3 · Is beyond all questions and always remains happy
4 · Always in a flying stage
5 · Remains incorporeal, vice-less and humble
6 · Always moves ahead with the goal in front  
7 · Demonstrates specialties and divinity in actions
8 · Remains unshaken amidst disturbances
9 · Embodiment of remembrance of 3 dots
10 · Always remains Double Light
11 · Example for everyone in effort making  
12 · Completely detached and merged in remembrance
13 · Free from carelessness and excuses
14 · Always following the lesson of 'Yes’
15 · Always a carefree emperor and worriless
16 · Remains powerful along with being knowledgeful
17 · Always a detached observer and viewer of 3 aspects of time
18 · Always simple and soft spoken
19 · Utilizes every thought, word and action
20 · Always stabilized on the seat of Self-Respect
21 · Follows the Father in every step
22 · Always intoxicated in Godly intoxication
23 · Churns the knowledge
24 · Respects Murli by understanding it’s value
25 · Always has love for the Father
26 · Seems loving but detached to everyone
27 · Always has unlimited disinterest and dispassion
28 · Remains in Yoga while performing actions
29 · Is merciful and benevolent like the Father
30 · Maintains all relationships with the Father
31 · Never repeats the same mistake
32 · Remains 'Ever ready’ always
33 · Molds himself in every situation
34 · Always has empowered thoughts
35 · Has good wishes for everyone
36 · Surrendered intellect and abstainer of worldly comfort
37 · Utilizes every second
38 · Let’s go of past and moves ahead  
39 · Stabilizes in the Incorporeal stage
40 · Always remains combined with the Father
41 · Free from 'What, Why’; believes on Drama
42 · Checks the self and maintains chart
43 · Attains blessings and powers from the Supreme Soul during Amritvela
44 · Is equal in words and actions
45 · Is always stabilized in the incorporeal stage
46 · Maintains firmness in effort making
47 · Is beyond body consciousness, and stabilizes in Instrument consciousness
48 · Stabilizes in the stage of great Bestower
49 · Is following Godly Shreemat in daily schedule
50 · Remains victorious in thoughts and dreams
51 · Is not waiting for time but is proactive
52 · Always maintains zeal and enthusiasm
53 · Remains unshaken at any situation
54 · Always performs royal and divine acts
55 · Always alert, accurate and attentive
56 · Colors others in GOD’s company and divinity
57 · Remains free from the influence of anyone’s sanskars, impression and attachment
58 · Simplifies all problems
59 · Utilizing resources  of the self for causing comfort to others’
60 · Comes to number one in each subject
   
   
  Ten, który czyni intensywny wysiłek.. 
   
1 Stawia Pełną Kropkę w ciągu jednej sekundy
2 Nie narzeka ani nie ma żadnych pytań
3 Jest poza wszelkimi pytaniami i zawsze jest szczęsliwy
4 Zawsze jest w stanie fruwającym 
5 Przebywa w stanie bezcielesnym, jest wolny od występku i pokorny
6 Idzie naprzód utrzymując swój cel przed sobą 
7 Swoimi czynami przedstawia specjalności i to, co boskie
8 Pozostaje nieporuszony pośród zaburzeń
9 Uosobienie pamiętanie trzech kropek
10 Zawsze jest Podwójnym Światłem 
11 Przykład dla każdego w zakresie czynienia starań 
12 Całkowicie oddzielony i zanurzony w pamiętaniu
13 Wolny od niedbałości i wymówek
14 Zawsze stosuje lekcję”TAK”
15 Zawsze jest cesarzem wolnym od trosk i zmartwień 
16 Jest potężny a także pełny wiedzy 
17 Zawsze jest niezależnym obsertwatorem i tym, który zna trzy aspekty czasu
18 Ten, który zawsze posiada prostotą i mówi łagodnie  
19 Używa każdej myśli, słowa i czynu
20 Zawsze jest stabilny w poczuciu własnej wartości
21 Na każdym kroku naśladuje Ojca
22 Zawsze jest upojony Bożym upojeniem
23 Przeżuwa wiedzę
24 Szanuje Murli poprzez zrozumienie jego wartość
25 Stale kocha Ojca  
26 Kochający ale oddzielony od każdego 
27 Zawsze ma nieograniczony brak zainteresowania i jest wolny od pragnień
28 Przebywa w jodze w czasie wykonywania czynów
29 Jest miłosierny i dobroczynny tak jak Ojciec
30 Ma z Ojcem wszystkie związki
31 Nigdy nie popełnia tego samego błędu
32 Stale jest „Zawsze gotowy”
33 Dostosowuje się do każdej sytuacji
34 Zawsze ma potężne myśli
35 Dla każdego ma dobre życzenia
36 Ten, który ma oddany intelekt i powstrzymuje się od korzystania z ziemskich wygód
37 Wykorzystuje każdą sekundę
38 Pozwala aby przeszłość stała się przeszłością i idzie naprzód
39 Stabilizuje się w stanie bezcielesności 
40 Zawsze jest połączony z Ojcem 
41 Jest wolny od pytań „Co?, Dlaczego?”; Ten, który wierzy w Sztukę Życia  
42 Sprawdza siebie i prowadzi swój dziennik 
43 Podczas amrit weli gromadzi błogosławieństwa i potęgi od Najwyższej Duszy 
44 Jest równy, taki sam,  w swoich myślach i w swoich czynach
45 Zawsze jest zrównoważony w bezcielesnym stanie
46 Jest stanowczy w robieniu wysiłku
47 Jest poza świadomością ciała oraz posiada w zrównoważenie w świadomości bycia Instrumentem
48 Pozostaje w stabilnym stanie bycia wielkim Dawcą
49 Stosuje Boże Wskazówki w czasie wykonywania swoich codziennych czynności  
50 Jest zwycięski w swoich myślach i snach
51 Nie czeka na czas ale działa zanim nadejdzie czas
52 Utrzymuje stały zapał i entuzjazm  
53 Jest niezachwilany w każdej sytuacji
54 Zawsze wykonuje królewskie i boskie czyny
55 Zawsze jest czujny i uważny
56 Koloruje innych kolorami towarzystwa Boga oraz boskością
57 Jest poza wpływem przywiązania, wpływem sanskar innych i jest wolny od bycia pod czyimś wrażeniem
58 Upraszcza wszystkie problemy
59 Używa swoich zasobów w celu zapewniania komfortu innym
60 Staje się najlepszy w każdym przedmiocie nauki
   

 

 

Top