One+ thought for today

Thought for today

wewnętrzna siła
Stwórz wewnętrzną siłę. Pożyczałem siłę od zewnętrznych okoliczności przes długi okres czasu. Pożyczałem siłę od swoich osiągnięć, od innych, od ról, które odgrywałem. Teraz nadszedł czas na usunięcie mojej zależności od zewnętrznych źródeł i odkrycie oraz rozwinięcie swoich wwnętrznych zasobów. Dzisiaj poszukam siły wewnątrz.

inner strength
Create inner strength. I have borrowed strength from my external circumstances for a long time. I have borrowed strength from my achievements, from others, from the roles I have played. Now is the time to remove my dependency on external sources and discover and develop my own inner resources. Today let me look within for strength.

sukces
W dzisiejszym świecie, ci przy władzy nie mają pomysłów, a ci z pomysłami, nie mają władzy. Jak to się ma do mnie? Gdzie w moim życiu mam wiele pomysłów, ale nie mam siły, by je zrealizować? A gdzie w moim życiu jestem przy władzy, ale brakuje mi celu? Gdy moje pomysły staną w szeregu z siłą woli, mogę osiągnąć wszystko. Dzisiaj ustawię wspólnie swoją siłę woli i pomysły, które są dla mnie ważne.

success
In today’s world those with power have no ideas and those with ideas have no power. How does this apply to me ? Where in my life do I have many ideas but no power to act on them ? And where in my life do I have power but no focus ? When my ideas line up with my willpower I can achieve anything. Today let me align my willpower with the ideas that matter to me.


prostota

Prostota jest wspaniale piękna. Słowa i czyny są królewskie, napełnione świadomością i znaczeniem. Prostota zabiera mnie od sztuczności; akceptuje i ta akceptacja jest wyrazem łaskawej miłości i pokory w każdych warunkach. Dzisiaj będę działać z prostotą i będę doświadczać jaj łaskawości w każdym czynie.

simplicity

There is great beauty in simplicity. Words and actions are enacted with great royalty, full awareness and with so much significance. Simplicity take me away from artificiality; it accepts and in that acceptance shows grace and humility in every circumstance. Today let me act with simplicity and experience the grace of this in every action.

spójność
Gdy myśli, które mamy są takie same jak słowa, które wypowiadamy, inny odczuwają naszą wewnętrzną spójność, prawość. Ludzie czują kiedy moje myśli nie są takie same jak słowa, tak jakby potrafili czytać w moich myślach. Dzisiaj moje słowa będą zgodne z moimi myślami.

integrity
When the thoughts we think are the same as the words we speak, others will feel our integrity. People can feel when my thoughts are not the same as my words, as if they can read my thoughts. Today let me make my words congruent
with my thoughts.

uniewinnienie
Gdy krytykuję lub potępiam kogoś, zamykam go w więzieniu swojej negatywnej wizji względem jego. Oznacza to, że w mojej obecności osoba ta nie będzie czuć się wolna w wyrażaniu prawdziwego siebie. Będzie zamknięta, ostrożna, będzie się chronić. Dzisiaj uwolnię wszystkich ludzi, których zamknąłem w więzieniu swoich sądów, przestając ich oceniać.

acquittal
When I criticize or condemn someone, I confine them to the prison of my negative vision of them. This means that in my presence they will not feel free express their true self. They will be closed, cautious and self protecting. Today let me free all the people I am condemning to the prison of my judgment by releasing them from my judgment.

cichy umysł
Rozwiązania łatwo pojawiają się w spokojnym umyśle. Gdy mój umysł jest w zamieszaniu, ciężko jest mi myśleć jasno. Tak jak trudno odnaleźć tratwę na wzburzonym morzu, podobnie, gdy mój umysł zajmuje się wieloma sprawami, ciężko jest mi dostrzec rozwiązania. Dzisiaj wyciszę swój umysł i uczynię pierwszy krok do znalezienia rozwiązań oraz czerpania radości płynącej z dobrej widoczności na spokojnej powierzchni.

calm mind
Solutions come easily from a calm mind. When my mind is agitated it is difficult for me to experience clarity. Just as a life raft lost on a choppy sea is difficult to find, so too, when my mind is churning, it is difficult for solutions to be seen. Today let me calm my mind as a first step in finding solutions and enjoy the visibility of a calm surface.

wrażenia
Czas, który zmienia ludzi, nie zmienia wizerunku ludzi, który stworzyłem. Każdy z nas i wszystkie nasze doświadczenia są kształtowane przez dłonie czasu podczas podróży przez nasze życie. Jednakże, może być tak, że będę pamiętać stare, nieaktualne obrazy siebie, swoich przyjaciół, czy tych, których kocham, tak jakby oni w ogóle się nie zmienili. Utrzymując te stare wyobrażenia w swoim umyśle, łapię ludzi w pułapkę. Dzisiaj uwolnię siebie i innych z klatki przeszłości i zobaczę ich nowymi oczami.

impressions

Time, which changes people, does not alter the image we have retained of them. Each of us and our experiences are molded and crafted by the hands of time on the journey through life. However, I may keep an outdated vision of myself or my friends and loved ones, as if they hadn’t changed. By keeping old images in my mind I trap people in the past. Today let me release myself and others from the cage of the past and see them with new eyes.

mądrość
Mądrość nigdy nie walczy, czeka cierpliwie, mówi pozytywnie, nie kryje się, we wszystkim widzi korzyść i przewiduje przyszłość obfitości…wiedząc, że wszystkie potrzeby zostaną zaspokojone we właściwej czasie, we właściwy sposób.

wisdom

Wisdom never fights, it waits patiently, speaks positively,releases easily, sees benefit in everything and envisions a future of abundance…knowing that all needs will be met at the right moment, in the right way.

to, co uwielbiam
Przeznacz jakościowy czas na to, co kochasz. Wielu z nas, jedynie pod koniec długiego dnia, daje resztki energii swoim ukochanym czy też studiowaniu duchowej wiedzy lub duchowym praktykom. Kiedy coś miłuję, wówczas przeznaczam na to, to co najlepsze. Dzisiaj przypomnę sobie to, co kocham.

what I cherish
Give quality time to what you cherish. Many of us give our leftover energy to our loved ones or to our spiritual study or practice at the end of a long day. When I cherish something I give it my best. Today let me remind myself of what I cherish

poczucie własnej wartości
Jeśli mała oznaka braku szacunku od innych sprawia, że jestem nieszczęśliwy, oznacza to, że moje poczucie włansej wartości jest bardzo niskie. Kiedy posiadam zdrowe poczucie własnej wartości, wiem kim jestem i nie przeszkadzają mi żadne zniewagi. Mając poczucie własnej wartości, dostrzegam co jest prawdziwe w zniewadze, a co jest przeniesieniem słabości drugiej osoby. Dzisiaj będę żyć z lekkością, w poczuci włąsnej wartości.

self-respect
If a little disrespect from others makes me unhappy, it means my own self-respect is very low. When I have healthy self-respect I will know who I am and not be bothered by insults. When I have self-respect, I can see what is true within an insult and what is only a projection of someone else’s weakness. Today let me maintain my self-respect and live lightly.

subtelna potęga
Tylko w kryzysowych sytuacjach uświadamiamy sobie ile mamy siły. Za każdym razem, kiedy stawiam czoło wyzwaniom, uświadamiam sobie na ile stałem się silniejszy. Duchowa potęga jest taka subtelna, że często nie zdaję sobie sprawy, że ją gromadzę, aż do momentu, kiedy jej potrzebuję. Wówczas zauważam, że reaguję na wyzwania w inny sposób, że jestem bardziej spokojny, skupiony, niezależny, że mam większą jasność. Dzisiaj docenię wyzwania jako możliwości do rozpoznania własnego postępu.

subtle power
We only realize how much power we have when we are in crisis. Each time I face a challenging situation I realize how much stronger I have become. Spiritual power is so subtle that I often don’t notice I am accumulating it until a moment when I need it. And then I notice I am responding differently when I am faced with a challenge; that I am more calm, centered, detached and have more clarity. Today let me appreciate challenging situations as the opportunity to recognize my own progress.

wybaczanie
Wybaczyć, to znaczy dać sobie pozwolenie na pozostawienie starych ran i pozbycie się oczekiwań, że druga osoba się zmieni. Inni ludzie zmienią się tylko na tyle, na ile sami się starają. Subtelny egoizm nie pozwala mi wybaczyć, przekonując mnie, że muszę zmienić innych. Dzisiaj uwolnię ludzi od swoich oczekiwań, że powinni się zmienić.

forgiveness
Forgiveness is to give myself permission to let go of old hurts and to give up expectations that the other person will change. Other people will only change according to their own effort. Subtle ego does not allow me to forgive, convincing me I must get others to change. Today let me free people from my expectation that they should change.

centrum siebie
W świecie, który odbija się od akcji do reakcji, od wypowiedzenia do sprzeciwienia, jesteśmy otoczeni przeciwstawnymi opiniami. Dusza czuje, że jest pociągana we wszystkie kierunki. Wewnętrzny stan dwoistości rozrywa mnie od środka. Jednakże, jeżeli odnajdę swój centralny punkt – centrum siebie – odnajdę spokojne miejsce, które pozostaje nietknięte przez żadne przepychanki codziennego życia, ani przez napięcia spiętego świata. Dzisiaj pozostając w swoim centrum. będę całością, ponad wszelkimi rozbieżnościami.

the center of myself
In a world that bounces from action to reaction, expression to opposition we are surrounded by polarizing opinions. The soul feels pulled in all directions. A state of duality internally pulls me apart. However when I find my center point – the center of myself – I find a quiet place that is untouched by the push and pull of daily living and the tensions of a tense world. Today let me be whole, beyond polarity by staying in my center.

perspektywa
Jeśli to miała by być moja ostatnia chwila, jaką chciałbym mieć ostatnią myśl? Kiedy pomyślę o swojej ostatniej myśli, nadaję perspektywę mojej obecnej chwili w życiu. Pomaga mi to pamiętać co jest naprawdę ważne, zamiast grzęznąć w szczegółach codziennego życia. Świętować to, co ma największe znaczenie, oznacza być w świadomości wszystkiego tego, co nadaje jakość mojemu życiu. Dzisiaj pomyślę o swojej ostatniej myśli i wykorzystam ją do stworzenia perspektywy w swoim życiu.

perspective
If this was my last moment what would I want my last thought to be? When I consider my last thought it gives perspective to my life in this moment. This helps me remember what is most important to me rather than getting caught up in life’s details. To celebrate what is most meaningful is to be in the awareness of everything that holds quality in my life. Today let me remember my final thought and use it to give perspective to life.

przerwa
Kiedy umysł jest zmęczony, każde działanie wymaga wielkiego wysiłku. Żeby odświeżyć umysł, muszę wyciągnąć go ze szczegółów codziennego życia, zrobić mu przerwę, tak żeby nabrał dystansu i perspektywy do działań i myśli, w które tak bardzo się zaangażowałem. Mogę usiąść w ciszy i pozwolić swojemu umysłowi unieść się ponad wszystko i spoglądać w dół, na świat, z dystansem. Dzisiaj odświeżę swój umysł robiąc mu przerwę.

a break

When the mind is tired, every single action requires great effort. To refresh the mind I must take it up out of the details of daily living to experience a break, a slight distance and perspective from the actions and thoughts I have been so involved in. I can sit quietly and allow my mind to rise above everything, looking down at my world with detachment. Today let me refresh my mind by giving it a break.

bogactwo
Prawdziwe bogactwo nie może zostać zniszczone.Świat stał się bardzo luksusowy i na pokaz, ale ten dobrobyt może ulec zniszczeniu. Kiedy ogień mojego umysłu, moje wewnętrzne światło zostanie zapalone, to jest moje prawdziwe bogactwo. Moje światło może rozpalić światło innych. Dzisiaj będę dzielić się z innymi, bogactwem tego, kim jestem.

wealth

Real wealth cannot be taken from you or destroyed. The world has become very luxurious and showy but that wealth can get destroyed. When the flame of my mind, my inner light, has been lit, this is my real wealth. My light can ignite the light of others. Today let me share the wealth of who I am with others.

gotowość
Nie mogę narzucić tego, co ma się wydarzyć w sztuce życia, ale mogę uodpornić się, stać się zwinnym i gotowym na poradzenie sobie ze wszytkim. Tak jak sportowiec przygotowuje się do zawodów sportowych, tak samo, duchowa wiedza pomaga mi być silnym, elastycznym i wystarczająco odpornym, żeby stawić czoła wszystkiemu w życiu. Nie oznacza to, że wyzwania nie będą się pojawiać, ale że ja będę gotowy. Dzisiaj będę gotowy, żeby odpowiedzieć na wyzwania życiowe.

readiness
I cannot dictate what will happen in the drama of life but I can make myself resilient and agile and ready to handle anything. Like an athlete training for a sporting event, spiritual knowledge helps me be strong, flexible and resilient enough to face anything in life. It doesn’t mean challenges won’t come, but I will be ready. Today let me be ready to respond to life’s challenges.

potęga teraźniejszości
Kiedy nauczę się wybaczać, odpuszczać przeszłości i nie martwić się o przyszłość, będę przebywać w terażniejszości. Skupiając się na obecnej chwili i czyniąc ją wysokiej jakości, sieję nasiona na promienną przyszłość. Dzisiaj, będę świadomy potęgi obecnej chwili.

the power of the present
When I learn to forgive and let go of the past and not worry about the future, I will remain in the present. By focusing on the present moment and making it high quality, I am sowing the seeds for a radiant future. Today let me be aware of the power of the present moment.

medytacja
Siedzenie w ciszy, używanie swojego intelektu do przypominania sobie, że jestem duszą oraz doświadczanie piękna stanu, w którym dusza jest świadoma siebie, jako istoty prawdziwie odrębnej od ciała, to jest esencja medytacji. Dzisiaj poświęcę czas na praktykowanie tej świadomości.

meditation

Sitting quietly, using my intellect to remind me that I am a soul, and experiencing the beauty of the state in which the soul is aware of itself as truly distinct from the body, is the essence of meditation. Today let me make time to practice this awareness.

przesrzeń w umyśle
Na co się decyduję w swoim umyśle? Jeśli spakuję wszystkie niepotrzebne i negatywne uczucia oraz myśli w swoim umyśle, zrobię przestrzeń dla stworzenia czegoś nowego. Dzisiaj spakuję i odeślę bezużyteczne myśli oraz stworzę przestrzeń dla nowości.

space in mind

What am I choosing to hold onto in my mind? When I pack-up all the unnecessary and negative feelings and thoughts in my mind, I make space to create something new. Today let me pack away waste thoughts and create space for newness.

samoświadomość
Samoświadomość oznacza bycie zestrojonym z funkcjami umysłu, czyli dostrzeganie swoich myśli w czasie rzeczywistym. Kiedy zaobserwuję postawę lub emocje leżące u podstaw, kierujące moimi myślami, jestem w stanie wykryć czy motywacja mojego myślenia jest nieczysta, negatywna lub wadliwa. Dzisiaj połączę swoje myśli a najwyższymi właściwościami, po to żeby odnowić i uzupełnić swój umysł.

self awareness
Self awareness is to be in tune with how the mind functions – to see my thoughts in the “now”. When I observe the underpinning attitude or emotion that is driving my thoughts, I am able to detect if the motivation of my thinking is impure,negative or deficit-based. Today let me connect my thoughts to my highest qualities in order to renew and replenish my mind.

godność
Godność oznacza, że prawdziwie szanuję i dbam o swoje życie oraz jak ono wpływa na świat wokół mnie. Oznacza to, że traktuję każdą chwilę jako cenną szansę, żeby stworzyć czyste i szlachetne myśli, tak żebym zarówno ja sam, jak i cały świat, został pożywiony moją obecnością. Dzisiaj oddam honor sobie i mojemu światu.

dignity
Dignity means that I truly honor and care for my life and the way it impacts the world around me. It means that I treat each moment as a precious chance to create pure and noble thoughts so that my own being as well as the entire world is nourished by my presence. Today let me honor myself and my world.

niezależne zaangażowanie
Kiedy jesteś w stanie słuchać historii innych, nie będąc emocjonalnie dotkniętym, nazywa się to „niezależnym zaangażowaniem”. To tak jakbyś był ciepły, otwarty i chłonny, jednocześnie będąc spokojnym, opanowanym i skupionym. Nie jest łatwo, nie dać się wciągnąć w życiowe historie innych, kiedy ci inni często oczekują, że odzwierciedlisz je, że dołączysz do ich emocjonalnej wrzawy i być może potwierdzisz, że stali się ofiarami. Dzisiaj pozostanę w trybie „niezależnego zaangażowania”.

detached involvement
When you are able to listen to others’ stories without being emotionally affected, it is called 'detached involvement’. It is as if you are warm, open and receptive while being calm, cool and collected at the same time. It is not easy not to get sucked into the drama of others when the other often expects you to mimic and join in their emotional turmoil and perhaps affirm their victimhood. Today let me stay in the mode of 'detached involvement’.

ślady na duszy
Wszystko pozostawia ślad na duszy. Te ślady wyrażają się jako wspomnienia, preferencje, cechy charakteru i nawyki. Kiedy jestem świadomy, że wszystko co robię pozostawia ślad na duszy, zwracam wówczas uwagę na to, co robię. Dzisiaj pozostawię szlachetne i wzniosłe ślady na duszy.

imprints on the soul
Everything I do leaves an imprint on the soul. These imprints express themselves as memories, preferences, personality traits and habits. When I have the awareness that everything I do will leave an imprint on the soul, I pay attention to what I do. Today let me leave noble and virtuous imprints on the soul.

moja wartość
Wielu z nas wpadło w iluzję, że to co ROBIĘ czyni mnie wartościowym. Im więcej osiągnę, tym muszę stać się bardziej wartościowym. Jednakże osiągnięcia są słabymi kulami, chwiejną podporą dla prawdziwego poczucia własnej wartości. Kiedy zrozumiem, że jestem wartościowy, bez względu na swoje osiągnięcia, stanę się wolny i będę wnosić to, co najlepsze we mnie, nie polegając na osiągnięciach, dla poczucia własnej wartości. Dzisiaj będę cenić swoją wartość.

my value
Many of us have come under the illusion that what we DO gives us worth. The more I accomplish the more valuable I must be. However, accomplishments are a weak crutch for true self respect. When I understand I am valuable independent of my accomplishmentsI will be free to bring my best self to all that I do without relying on my accomplishments for my sense of self respect. Today let me value my value.

duchowość
Duchowość przenosi moje doświadczenie siebie ponad fizyczność. Zamiast próbować wpasować duchowość w ludzkie pudełko – zmniejszając jej potęgę do tylko fizycznej, mogę poszerzyć swoją świadomość poza fizyczność. Dzisiaj zbadam i rozpoznam kim jestem ponad fizycznymi doznaniami i ograniczeniami swojego ciała.

spirituality

Spirituality is relocating my experience of myself beyond the physical. Rather than trying to fit spirituality into a human box – reducing its power to the physical only, I can expand my consciousness beyond the physical. Today let me explore who I am beyond the physical sensations and limitations of my body.

nowe nawyki
Nie zmieniaj starych nawyków, stwórz nowe. Bardzo trudno jest zniszczyć i wyelminować stare przyzwyczajenia. O wiele łatwiej jest zainwestować w nowe nawyki. Kiedy rozpoznam co chcę zmienić, muszę rozpoznać, co chcę stworzyć w zamian. Ta strategia zamiany jest bardziej skuteczna i wydajna. Dzisiaj stworzę nowe nawyki.

new habits
Don’t change the old habits, create new ones. It is very difficult to deconstruct and eliminate old habits. It is much easier to invest in creating new habits. When I identify what I want to change, I need to identify what I want to createinstead. This replacement strategy is more effective andefficient. Today let me create new habits.

żywe związki
Nie próbuj utrzymywać związków w swoim życiu, utrzymuj życie w swoich związkach. Utrzymywanie nowości i szacunku w związkach wymaga ode mnie bycia wolnym od spoufałości, która tworzy oczekiwania i rozczarowania. Utrzymywanie swoich związków przy życiu jest sztuką i zobowiązaniem na całe życie. Dzisiaj wprowadzę oddech życia do swoich związków.

living relationships
Do not try to maintain relationships in your life, maintain life in your relationships. Sustaining newness and respect in my relationships requires me to be free of familiarity that causes expectations and disappointments. To keep my relationships alive is an art and a lifetime commitment.Today let me breathe life into my relationships.


sztuka życia

Każda scena w sztuce życia ujawnia to, co jest najlepsze we mnie. Z tą świadomością, doceniam wszystko co się wydarza. Nawet sceny, które wydaje się, że wyciągają to, co mam najgorsze, mogą ujawnić głębokie pragnienie zmiany. Większość z nas, widząc swoją „najgorszą” stronę, doświadcza niesmaku czy przykrości. Jak na ironię, jest to potwierdzeniem tego,że moja najgorsza strona nie jest naturalna, ponieważ jest one niewygodna. Dzisiaj zrozumię, co każda scena życia ujawnia o mnie, w moim najlepszym wydaniu.

life’s drama
Every scene of life’s drama reveals the best in me. With this awareness I can appreciate everything that happens. Even scenes that seem to bring out my worst can reveal a deep desire to change. Most of us experience distaste or discomfort when we see our “worst”. Ironically this is an affirmation that my worst is not natural, because it is uncomfortable. Today let me understand what each scene of life reveals about my “best”

szczęście wewnątrz
Istnieje przekonanie, że aby być szczęśliwym, muszę coś osiągnąć, kupić coś lub być z kimś. Jednakże, moje szczęście zawsze istnieje. Te rzeczy i doświadczenia mogą mi przypomnieć o moim szczęściu, ale tylko kiedy zrozumiem, że szczęście jest wewnątrz, uwolnię się od myślenia, że może mi ono zostać odebrane.

happiness within

There is a belief that, to be happy, I must achieve something,buy something or be with someone. However, my happiness is always there. These things and experiences can remind me of my happiness, but only when I realize my happiness is within,will I be free from thinking it can be taken away from me.

lustro związków
Poznać siebie możesz tylko będąc w związkach z innymi, a nie pozostając w oderwaniu, czy odosobnieniu. Bycie świadkiem swojego zachowania jest niezawodnym przewodnikiem do siebie samego. Rozmyślając nad swoimi czynami i współdziałaniem z innymi w ciągu dnia, spoglądam w lustro siebie. Lustro to ujawnia jakość i zawartość mojej świadomości: przywiązania, lęki, radość i cierpienie. Dzisiaj będę się cieszyć bogactwem wynikającym z poznawania siebie, w oparciu o swoje czyny.

the mirror of relationships
Only in relationships can you know yourself, not in abstraction and certainly not in isolation. Witnessing my behavior is a sure guide to myself. As I reflect on my actions and interactions with people throughout the day I can look into the mirror of myself. This mirror reveals the quality and contents of my consciousness; the attachments, the fears, the joy and the sorrow. Today let me enjoy the richness of knowing myself by reflecting on my actions.

dopełnianie
Jeśli czegoś brakuje w danej sytuacji, dodaj to. Ode mnie zależy, czy dostrzegę czego brakuje w danym momencie; niech będzie to miłość, życzliwość, szacunek, zrozumienie, a następnie sam zaproponuję te właściwości. Na tym to polega. Jest to takie łatwe. Zamiast narzekać na brak czegoś, mogę łagodnie i zdecydowanie, po prostu dołożyć brakujące składniki, tak żeby dopełnić sytuację. Dzisiaj dodam to, czego będzie brakować.

completing
When something is missing in a situation; add it. It is up to me to notice what is missing in situations; perhaps love, kindness, respect, understanding, and then to offer these qualities. It is that simple. Rather than complaining about its absence I can gently, and decidedly just add the missing ingredient to complete the situation. Today let me add what is missing.

pajęczyna przywiązania
Pajęczyna jest piękna, aż do momentu, kiedy nie zostaniemy w nią schwytani. Idąc przez życie, tkamy pajęczyny przywiązania, a potem odkrywamy, że zostaliśmy złapani w pułapkę intensywnych uczuć straty i smutku, kiedy zostajemy ich pozbawieni. Kiedy czerpię przyjemność, tworząc pajęczynę z nieco dalszej perspektywy, pozostaję wolny od zaplątania, nadal ciesząc się zaangażowaniem. Dzisiaj zrównoważę bycie zaangażowanym, bez zaplątywania się.

web of attachment
A spider’s web is beautiful, as long as you’re not caught in it. We weave webs of attachment as we move through life, and then discover we are trapped in intense feelings of loss and sadness when these are removed from us. When I enjoy the web of creation from a slightly detached perspective, then I am free from entanglement whilst still enjoying involvement. Today let me balance involvement without entanglement.

skupienie
Naturalne skupienie ma miejsce, kiedy umysł utrzymuje jedną myśl przez długi okres czasu, kiedy myśli są pod kontrolą. Bez skupienia, umysł wędruje na wszystkie strony, skacząc jak małpa, z gałęzi na gałąź, od pomysłu do pomysłu. Dzięki naturalnej koncentracji, stajemy się panami umysłu i pojawia się spokój. Pełne skupienie na jednej myśli, utrzymywanie jej tak długo jak pragnę, stopniowo gromadzi siłę w umyśle i we mnie. Dzisiaj nauczę się skupiać.

concentration

Natural concentration is when the mind can hold a thought for a long time, when thoughts are under control. Without concentration the mind goes here and there and everywhere, jumping like a monkey from branch to branch, idea to idea. When there is a natural concentration, we master our mind and there is peace. This one-pointed concentration on a thought, holding it as long as we like, gradually accumulates strength in the mind and in the self. Today let me learn to concentrate.

cud duszy
W medytacji potwierdzam cud swojego istnienia. Siedząc cicho, sam ze sobą, rozumiem, że moja wartość nie zależy od żadnej osoby, czy działania. Moja wartość leży w cudzie „bycia”. Dzisiaj rozpoznam cud duszy.

the wonder of the soul
In meditation I validate the wonder of my own existence. Sitting quietly with myself I realize that my value is not dependent on any person or action. My value is in the wonder of 'being’. Today let me recognize the wonder of the soul.

egoizm
Egoizm znajduje pokręcone sposoby na to, żebym czuł się wartościowo. Jedną z najbardziej popularnych metod jest uzależnienie mnie od podziwiania, doceniania czy pochwał innych. Jeśli zaakceptuję to uznanie jako dowód swojej wartości, daję pożywkę dla egoizmu, który wzrasta, poszukując kolejnych pochwał. Dzisiaj zagłodzę swój egoizm, pozostając w cichej świadomości swojej wartości, bez potrzeby zewnętrznych dowodów.

ego
Ego finds twisted ways for me to feel valuable. One of the most common is to make me dependent on the admiration, approval or praise of others. When I accept this praise as proof of my value I feed ego and it grows, seeking more praise. Today let me starve ego by remaining quietly aware of my value without seeking external proof.

wibracje
Każda myśl tworzy wibracje. Wibracje są jak fale dźwiękowe lub promieniowanie. Żadne przeszkody, bariery nie są w stanie ich zatrzymać. Dzisiaj będę świadomy tego faktu i pomyślę zanim pomyślę, upewniając się, że moje myśli są najwyższej jakości.

vibrations

Every thought creates vibrations. Vibrations are like sound waves or radiations. No obstacles, no hurdles can stop them. Today let me be aware of this fact and think before I think, making sure my thoughts are of the highest quality.

korzenie
Im bardziej ukorzenię się w sobie, tym głębsze i mocniejsze będą moje korzenie poczucia własnej wartości i tym wyżej urosnę. Zamiast próbować podlewać każdy liść na drzewie mojego życia, mogę podlewać swoje wewnętrzne korzenie. Następnie, liście automatycznie zostaną odżywione. Dzisiaj poświęcę swoj energię na docenianie i doglądanie głębi swoich korzeni.

roots

The more rooted I become in myself, the deeper and stronger the roots of my self respect will become and the stronger and taller I can grow. Rather than attempting to water every leaf of the tree of my life, I can water the roots of my inner self.Then the leaves automatically receive this nourishment. Today let me dedicate my energy towards appreciating and nurturing the depth of my roots.

oczekiwania
Kluczem do wolności jest pozostawienie oczekiwań. Oczekiwania są jednym ze sposobów, jakim próbujemy spełnić nasze podstawowe potrzeby miłości, szczęścia czy spokoju. Oczekuąc, że inni zaspokoją nasze potrzeby, stopniowo tracę panowanie i uzależniam się. Prawdziwa wolność polega na byciu niezależnym i byciu w kontakcie z wieloma innymi. Dzisiaj będę prwadziwie wolny pozbywając się oczekiwań.

expectations

Overcoming expectation is the key to freedom. One of the ways we attempt to fulfill our basic needs for love, happiness or peace is through expectation. By expecting others to fulfill my needs, I have slowly lost my own mastery and become dependent. True freedom is to have no dependencies and a lot of kind connections.Today let me be truly free by letting go of expectations.

ponad ograniczeniami
Bądź ponad ograniczeniami. Chodząc i przemieszczając się, mogę pozostawać ponad różnicami kultur, religii i płci; mogę pamiętać, że wszyscy jesteśmy duchowymi istotami, pełnymi spokoju, które posiadają unikalne ludzkie doświadczenie. Czyniąc tak, swoim czystym spojrzeniem, rozpuszczam siłę drobnych frustracji i irytacji. Dzisiaj będę używać potęgi samo-kontroli i akceptując każdego, wyciszę swój umysł.

beyond limitations

Go beyond limitations. As I walk and move, I can look beyond differences of culture, religion, and gender and remember that we are peaceful, spiritual beings having unique human experiences. By doing this, I dissolve the power of little frustrations and annoyances through pure vision. Today let me use the power of self-control to still my mind in an accepting vision of all.

zmęczenie
Męczysz się, kiedy twoje myślenie nie jest esencjonalne, nie dotyka sedna. Kiedy myślę zbyt dużo lub kiedy moje myśli są rozproszone, kiedy czynię małe problemy wielkimi, wtedy czuję się wyczerpany. Możliwe, że w ciągu całego dnia bardzo mało fizycznie pracowałem, a mimo to, wieczorem czuję się wykończony. Dzieje się tak, z powodu jakości moich myśli. Dzisiaj moje myśli będą dotykać sedna, istoty sprawy.

tiredness

You get tired when your thinking is not essence-full. When I think too much or my thoughts are expansive, taking small situations and making them bigger, then I become exhausted. It is possible to go through a whole day with very little physical exertion yet be exhausted by night time. This is because of the quality of my thinking. Today let me be essence-full in my thinking.

lekkość
Kiedy wprowadzam w życie energię lekkości, wszystkie zadania i związki stają się lekkie. Lekkość jest połączeniem lekkiego serca i lekkiego umysłu. Serce jest lekkie, kiedy jest wolne od ciężaru żalu, winy czy też gniewu. Umysł jest lekki, kiedy posiada jasność, sięga do głębszego zrozumienia, pod powierzchnią hałasu i zamieszania. Dzisiaj będę utrzymywać swoją naturę lekką i zaobserwuję jak życie staje się lekkie.

lightness

When I bring the energy of lightness to life, all tasks and relationships become light. Lightness is a combination of a light heart and a light mind. A heart is light when it is free from the weight of resentment, guilt or anger. The mind is light when it has clarity, seeing beneath the surface noise and confusion to a deeper understanding. Today let me keep my own nature light and see how life becomes easy.

fruwanie
Tak jak ptak nie może pofrunąć, jeśli nie opuści gałęzi, tak samo ja, mogę być całkowicie wolny wtedy, kiedy pozbędę się swoich ograniczeń. Większość ograniczeń w moim życiu, wynika z mojego własnego myślenia. Kiedy myślę, że nie jestem w stanie czegoś zrobić, pozostawić, że nie jestem w stanie stworzyć życia jakiego pragnę, trzymam się kurczowo gałęzi. Pozostawienie ograniczających myśli na temat siebie, jest pierwszym krokiem do latania. Dzisiaj będę wolny.

flying

Just as a bird cannot fly until it lets go of the branch I can only be free when I let go of limitations. Most of the limitations I live with come from my own thinking. When I think I am not able to do something, not able to leave something, not able to create the life I want, I am keeping myself stuck on the branch. Letting go of limited thoughts about the self is the first step to flying. Today let me be free.

czas
Jak spędzam swój czas? Czy wykorzystuję go dobrze, czy też spędzam go na starych zwyczajach, pod presją lub marnuję go? Kiedy dobrze wykorzystuję czas, on służy mi dobrze i czuję jakbym płynął na fali życia. Kiedy marnuję czas, czuję jakby fala rozbijała się o moją głowę. Dzisiaj będę wykorzystywać czas w wartościowy sposób.

time

Where does my time go? Am I using my time well or is it being used by old habits, compulsion and waste? When I use time well it serves me well and I have the feeling I am riding the wave of life. When I waste time I feel like the wave is crashing on my head. Today let me use time well.

teraźniejszość
Doceniając rolę, jaką odgrywam w życiu, chronię siebie przed przyzwoleniem, na to żeby przeszłości mną zawładnęła i zaczęła mnie wykorzystywać. Przeszłość wpadnie i zacznie określać kim jestem w obecnym momencie, jeśli nie zwrócę uwagi na to, jak się zmieniam i rozwijam w swoim życiu. Dzisiaj uświadomię sobie kim jestem w danej chwili i uwolnię się od określeń z przeszłości.

the present

By appreciating the part I am playing in life, I protect myself from allowing the past to take over and use me. The past will rush in and define who I am in this moment unless I pay attention to the ways I am changing and growing in life. Today let me realize who I am in this moment and free myself from past definitions.

granie swojej roli
Jest różnica pomiędzy graniem swojej roli, a odgrywaniem roli dla celów szkoleniowych. Kiedy odgrywam rolę, o którą zostanę poproszony, udaję kogoś, kim nie jestem. Jednakże, kiedy gram swoją rolę, wyrażam prawdziwego siebie. Dzisiaj będę w pełni grać swoją rolę.

playing my role

There is a difference between playing my role and “role playing”. When I am role playing I am pretending to be something I am not. However when I play my role I am expressing who I truly am. Today let me play my role fully.

piękno
Zauważ piękno wewnątrz, zamiast próbować niszczyć słabości na zewnątrz. Jeśli próbuję pozbywać się słabości, odrastają one tak samo szybko, jak są wycinane. Łatwiejszym i przyjemniejszym sposobem na własne przekształcenie, jest zwrócenie się do piękna i mądrości, które są sednem mojego istnienia, odżywianie ich miłością oraz obserwowanie jak rozkwitają. Tam gdzie kwitną kwiaty, nie ma miejsca na chwasty. Dzisiaj dostrzegę swoje wewnętrzne piękno.

beauty

See the beauty inside rather than trying to cut weaknesses on the outside. If I try to cut away my weaknesses they will grow as fast as they are cut. An easier and more enjoyable way to transform the self is to see the beauty and the wisdom at the core of my being, to feed it with a vision of love and to watch it blossom. Where flowers grow weeds cannot. Today let me see my inner beauty.

duchowość
Duchowość tworzy takiego rodzaju głęboki szacunek dla samego siebie, który nie potrzebuje pochwały, czy specjalnej uwagi. Kiedy poszukuję pochwały, czy uwagi, wynika to z mojego egoizmu, który mną zawładnął. Kiedy przebywam w świadomości Prawdziwego Siebie, jestem w pełni zadowolony, nie potrzebuję niczego od nikogo, jestem gotowy dawać każdemu. Dzisiaj nakarmię poczucie własnej wartości, uwalniając się od potrzeby zwracania uwagi.

spirituality

Spirituality creates the kind of deep self-respect that does not need praise or special attention. When I seek praise or attention it is because the ego has taken over. When I am in the awareness of my True Self I am completely content, needing nothing from anyone, but ready to give to everyone. Today let me feed my self respect by freeing myself of the need for attention.

prawdziwy spokój
Prawdziwego spokoju możemy doświadczyć tylko wtedy, kiedy przestaniemy zarówno powodować, jak i przyjmować cierpienie. Żeby nie powodować cierpienia, potrzebujemy czystego serca, w którym nie ma żadnych złych uczuć względem innych. Żeby nie przyjmować cierpienia, potrzebujemy dużego serca, które potrafi tolerować przykrości i które jest w stanie pomóc innym duszom przejść przez ich słabości. Dzisiaj zobowiążę się zarówno do niebrania, jak i niepowodowania cierpienia.

true peace
True peace can be experienced only when we stop giving and taking sorrow. In order not to give sorrow we need a clear heart that has no ill feelings towards others. In order not to take sorrow we need a big heart that can tolerate discomfort and help other souls to get over their weaknesses. Today let me commit to neither taking nor giving sorrow.

wznoszenie się
Najmocniejszą kotwicą, która zatrzymuje mój potencjał i uniemożliwia mi wznoszenie się na wyższe poziomy w życiu, jest przeszłość. Podobnie jak archiwum, przeszłość jest zasobem informacji, ale nie jest miejscem do życia. Jak często mieszkam w przeszłości? Dzisiaj przywołam do życia możliwości obecnej chwili, będąc w pełni świadomym, że to co teraz myślę, mówię i robię, tworzy moją przyszłość.

soaring

The most powerful anchor on our potential to soar high in life is the past. Like a filing cabinet, the past is a resource of information for learning, but it is not a place to live. How often do I live in the past? Today let me be alive to the possibilities of 'the moment’, while fully aware that what I think, say and do right now, creates my tomorrow.

wrażenie
Można być znanym na dwa sposoby: dzięki swojej pozycji lub dzięki swoim cnotom i czynom. Jeśli moje imię jest znane dzięki pozycji, wywrze to jedynie krótkotrwałe wrażenie. Jednakże, jeśli ludzie znają mnie dzięki moim właściwościom i czynom, to wrażenie pozostanie w sercach innych na zawsze. Dzisiaj stanę się sławny dzięki swoim właściwościom i czynom.

impression

It is possible to be known in two ways: by my position or by my virtues and actions. If my name is known for my position, it will create impression for temporary period. However if I am known because of my qualities and deeds, the impression will be left in people’s hearts for all time. Today let me be known for my qualities and actions.

świeżość
Mogę zmienić to co się zawsze dzieje, jeśli zmienię swoje myśli. Kiedy myślę: „zawsze tak się wydarza”, wówczas to nadal będzie miało miejsce. Jeśli wprowadzę zmianę do swoich myśli, stworzę nowość i świeżość w swoim życiu. Dzisiaj zmienię swoje myślenie i zaobserwuję świeże, nowe rzeczy, które wydarzają się w moim życiu.

freshness

What always happens can change when I change my thoughts. When I think “it always happens like this” then it will continue to happen that way. When I bring change into my own thoughts, I create a newness and a freshness in my life. Today let me change my thinking and watch fresh and new things happen in my life.

przestrzeń
Stwórz otwartą przestrzeń pomiędzy sobą i innymi. Nawykiem jest tworzenie w związkach pajęczyn przywiązania. Subtelne nici zależności uważane są za zdrowe, tłumaczone są jako miłość, jednakże stają się one łańcuchami, które uniemożliwiają mi poczucie wolności w życiu. Każdy związek jest tworzony przeze mnie. Dzisiaj stworzę czystą, przejrzystą, otwartą przestrzeń miłości i szacunku, pomiędzy sobą i innymi.

space

Create open space between yourself and others. It is a habit to create webs of attachment in relationships. Subtle threads of dependency are considered healthy, translated as love, but they become chains that stop me from feeling free in life. Each relationship is my creation. Today let me create clean, clear, open space of love and respect between myself and others.

czas
Wielu z nas traktuje czas jako swojego wroga,czy też strasznego przeciwnika, bojąc się że go nie wystarczy lub że nie poczeka na mnie i nie zdążę dotrzeć do celu. Odnoszenie się do czasu w ten sposób, jest jak karmienie związku zbudowanego na strachu. Zamiast tego, mogę spojrzeć na czas jak na swojego przyjaciela i zacząć z nim współdziałać. Kiedy zamiast pędzić, pozostanę spokojny, również czas zwolni, dostosowując się do mnie. Dzisiaj porozmawiam z czasem, jak z najlepszym przyjacielem.

time
Many of us have a relationship with time as an enemy or fearful foe, afraid there is not enough of it, or it won’t wait for me to arrive at my destination. To relate to time in this way is to feed a relationship of fear. Instead I can see time as a friend and cultivate its cooperation. When I remain peaceful rather than rushed, time slows down to accommodate me. Today let me talk to time as a dear friend.

intelekt
Niech twój intelekt pozostaje czysty i przejrzysty. Kiedy mój umysł zaprzątany jest wieloma sprawami, blokuje to moją potęgę wychwytywania. Potęga wychwytywania jest subtelną umiejętnością intelektu, która wyłapuje wibracje i wnikliwe zrozumienie, potrzebne w danej chwili. Kiedy mój intelekt jest wolny i dzięki temu wnikliwy,wówczas jestem wolny od zamieszania. Dzisiaj mój intelekt będzie czysty i przejrzysty.

intellect
Keep your intellect clean and clear. When I hold onto issues in my mind it blocks my catching power. Catching power is the subtle ability of the
intellect to catch a vibration or insight revealing an understanding neededin the moment. When I keep my intellect free to catch these insights I
become free from confusion. Today let me have a clean, clear intellect.

łagodna potęga
Żeby stworzyć i dzielić się ze wszystkimi godziwą, sprawiedliwą i zrównoważoną przyszłością, muszę podtrzymywać wartości, które są konieczne dla ochrony mojego wyższego ja i dla nakarmienia świata. Łagodna potęga, to potęga wartości, spójności i uczciwości. Łagodna potęga jest niezbędna w świecie, gdzie potęga stała się fizyczną siłą. Dzisiaj wykorzystam potęgę wartości.

soft power

To share an equitable sustainable future for all I must uphold the values required to safeguard my higher self and nurture the world. Soft power is the power of values, integrity and honesty. Soft power is greatly needed in a world where power has become physical might. Today let me tap into the power of values.

wyzwania
Wyzwania przychodzą, żeby pomóc mi rozwinąć swoje umiejętności, postawę i zdolności potrzebne do radzenia sobie ze strachem, beznadzieją i bezradnością. Stając się silniejszy, napotykam na coraz to większe wyzwania. Dostrzegłszy czym naprawdę są wyzwania, będę im wdzięczny za szkolenie, które oferują. Mając taką postawę, łatwiej jest znaleźć rozwiązania. Dzisiaj pokonam wyzwania.

challenges
Challenges come to help me upgrade my skills, my attitude and my capacity to respond in the face of fear, hopelessness or helplessness. Challenges get bigger as I get stronger. When I see challenges for what they really are I can be grateful to them for the training they offer. With this attitude solutions are more easily found. Today let me conquer challenges.

potęga wiedzy
Umiejętność stosowania wiedzy jest potęgą. Dopóki nie zacznę wykorzystywać wiedzy, pozostaje ona tylko informacją. Mogę posiadać wielką wiedzę, również duchową, ale tylko kiedy coś zrozumiem i zacznę to praktykować, doświadczę płynącej z tego siły. Dzisiaj zastosuję to co wiem i wezmę korzyść z potęgi wiedzy.

power of knowledge

The ability to use knowledge is power. Until I use knowledge it is only information. I may know a lot about many things, including spiritual knowledge, but it is only when I understand something and begin to practice it that I experience its power. Today let me apply what I know and benefit from the power of knowledge.

egoizm
Egoizm jest wynikiem fałszywych tożsamości, które noszę ze sobą i które chronię, myśląc że one są prawdziwym mną. To nie jestem ja, to są tożsamości, które stworzyłem w oparciu o swoje właściwości, posiadłości, czy pozycję. Kiedy te wizerunki są kwestionowane, zaczynam się bronić, uważając, że zostałem zaatakowany. Poczuję wielką ulgę, kiedy rozpoznam fałszywą tożsamość i przestanę ją ochraniać. Dzisiaj odkryję i docenię skarb bycia prawdziwym sobą, wolnym od egoizmu.

ego
Ego is made of the false identities I carry and protect, thinking they are the real me. They are not me, they are identities I have created based on my qualities, my possessions or a position I have. When these images are challenged I become defensive, thinking the real me has been attacked. There is great relief when we recognize the false identities and stop defending them. Today let me treasure the real me, free from ego.

preferencje
Preferencje wyczerpują umysł. Kiedy mam preferencje co do jedzenia, wykonywania czynności, towarzystwa, z którym spędzam czas, poświęcam mnóstwo energii, upewniając się że doświadczę tych rzeczy. Jednakże, kiedy zachoruję, czy też kiedy okoliczności uniemożliwią mi wybór tego z kim spędzam czas, co jem i co robię, wówczas bardzo szybko odkryję, jak bardzo się uwolniłem. Zauważę również ile traciłem energii próbując zrealizować swoje preferencje. Dzisiaj uspokoję swój umysł, robiąc sobie przerwę od preferencji i pragnień, popłynę z prądem oferowanym przez życie i skorzystam z możliwości odpoczynku.

preferences

Preferences exhaust the mind. When I have preferences for what I eat, what I do, who I spend time with, I spend a great deal of energy making sure I get to experience those. However when I am sick or circumstances remove the choice of who I am with, what I eat and what I do, I discover very quickly how much freer I become. I also notice how much energy was lost trying to fulfill preferences. Today let me rest my mind by taking a break from wanting and having preferences and go with the flow of what life offers to me and enjoy a rest.

wyjątkowość
Jesteś wyjątkowy — to jest jedna rzecz, która jest wspólna dla nas WSZYSTKICH — i niemożliwym jest wyglądać, ani być takim samym, jak ktoś inny. Wielu z nas nie wie, co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi. Czasami myślimy o naszych unikalnych talentach, czy umiejętnościach, ale to co czyni nas wyjątkowymi, to jest specjalna mieszanka cnót wyrażanych w wyjątkowy sposób. Kiedy zrozumiem, że moja wyjątkowość istnieje na subtelnym poziomie cnót, wówczas dzięki otwartości i uwadze, dostrzegam swoje cnoty ujawniające się w działaniu. Dzisiaj docenię swoją wyjątkowość.

uniqueness
You are unique–it is the one thing we ALL have in common!– and it is impossible to look or be the same as anyone else. Many of us do not know what makes us unique. Sometimes we think of our unique talents or skills, but what makes each of us unique is a special blend of virtues expressed in a unique way. When I realize that my uniqueness exists at the subtle level of virtues, I can be open and observant to notice them as they reveal themselves in action. Today let me appreciate my own uniqueness.

pokora
Pokora oznacza bycie wolnym od arogancji swojego ciała, stanowiska, własności, inteligencji, osobowości itd. Tam gdzie jest pokora, we wszystkim co robię jest nowość, ponieważ nic nie jest zablokowane przez stare wzorce. Dzisiaj użyję pokory, żeby napełnić swoje myśli szacunkiem, słowa znaczeniem, a czyny dokładnością.

humility

Humility means being free from the arrogance of my body, position, possessions, intelligence, personality etc. Where there is humility there is newness in everything I do because it is not stuck in old patterns. Today let me use humility to fill my thoughts with respect, my words with significance and my actions with accuracy.

maski
Za maskami i pod przykrywką strachu, dostrzegasz w każdym sercu, piękno. Dostrzegać piękno w każdej istocie, oznacza tworzyć piękno na świecie. Spojrzenie za maski, które wszyscy noszą, wymaga „oka” czy też intelektu, który potrafi rozpoznawać i rozróżniać. Kiedy wyjdę spod swojej maski, będę w stanie łatwo zajrzeć za maski innych. Dzisiaj dostrzegę cnoty i szlachetność, ukryte pod maskami.

masks

Behind the masks and beneath the fears you see the beauty within every heart. To see the beauty of every being is to create beauty in the world. It requires a discerning “eye” or intellect to see behind the masks that everyone wears. When I come out from behind my own mask, I can more
easily see behind the masks of others. Today let me see the virtues and the nobleness behind the masks.

przywiązanie
Pzywiązanie powstaje, kiedy nić mojego intelektu zaczyna szyć historie innych. Kiedy jestem przywiązany do ludzi, sytuacji czy pomysłów, tracę przejrzystość swojego własnego wewnętrznego doświadczenia. To skupienie na zewnątrz, łączy moje myślenie z innymi tak blisko, że przestaję być świadomy przestrzeni, należącej się z szacunku, pomiędzy mną i wszystkim wokół. Dzisiaj stworzę w moim życiu przestrzeń, wynikającą z szacunku do siebie i innych.

attachment
Attachment is when the thread of my intellect gets sewn into the story of others. When I am attached to people, situations or ideas I lose the clarity of my own inner experience. This outward focus links my thinking so closely to others that I am no longer aware of the respectful space between myself and everything around me. Today let me create respectful space in my life.

duchową istota
Jesteś duchową istotą mającą ludzkie doświadczenie. Będąc duchową istotą, ludzkie ciało i ludzkie otoczenie, są placem zabaw umożliwiajcym doświadczenia. Jeśli zdam sobie sprawę, że jestem duchową – świadomą – istotą, w tym materialnym kostiumie, odnowię zdrowy związek ze swoim ciałem i światem wokoło mnie. Dzisiaj będę się cieszyć byciem duchowym mistrzem w fizycznym świecie.

spiritual being
You are a spiritual being having a human experience. As a spiritual being, this human body and human realm is a playground for experiences. When I maintain the awareness that I am the spiritual – conscious – being within the material costume, I re-establish a healthy relationship with my body and the world around me. Today let me enjoy being a spiritual master in the physical world.

prawda
Możesz być pewny, że jeśli skupisz się na prawdzie, jeśli każda twoja decyzja w ciagu dnia, będzie się na niej opierać, to twoje życie stanie sie odzwierciedleniem tej prawdy. Kiedy decydujemy sie na życie zgodne z naszą najwyższą prawdą, na pewno napotkamy na wiele wyzwań. Niektóre przeszkody przychodzą w formie zewnętrznej opozycji i niespodziewanych trudności, inne natomiast przybierają formę emocjonalnych zawirowań. Jednakże decyzje, które mają na celu uspokoić te burze, które wynikają z prawdy, zawsze kończą się sukcesem. Dzisiaj bedę żyć zgodnie z moim najwyższym celem.

truth

You can be sure that if you remain focused on truth, basing your daily decisions on it, your life will become a reflection of this truth. When we choose to live our life according to our own highest truth we will be challenged. Sometimes obstacles come in the form of external opposition and unexpected difficulties or as internal emotional upsets and upheavals. However, decisions, made to weather these storms, when based on truth, always result in success. Today let me live my life according to my own highest purpose.

wizerunki
Ile jest moich własnych wizerunków w pokoju, w którym się znajduję? Są obrazy mnie samego z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Oprócz tego, są również wizerunki, które inne osoby stworzyły odnośnie mnie. W rzeczywistości, spędzam dzień otoczony galerią obrazów. Jak możliwe jest sensowne komunikowanie się, kiedy ludzie mają tyle „twarzy”? Jeśli pozbędę się wizerunków ciała, reputacji i historii, będę w stanie ustanowić sensowne połączenie z duchową istotą wewnątrz ciała. Dzisiaj połączę się z innymi, przechodząc ponad cielesne wizerunki.

images

How many images are there of me in a room? There are my own images of myself, past present and future. Then there are the images that others have of me. In reality I walk through my day surrounded by a gallery of images. How is it possible to have meaningful communication between people with so many images? When I strip away the outer images of body, reputation and history I am able to have a meaningful connection with the spiritual being inside the body. Today let me connect with others beyond images.

poczucie własnej wartości
Utrzymywanie szacunku do samego siebie jest wyjątkowym wysiłkiem duchowym. Bez względu na to, jakie sytuacje się pojawiają, moim nadrzędnym celem jest utrzymywać poczucie własnej wartości, działać z godnością i życzliwością, w każdej sytuacji. Samo szacunek jest wyrażeniem miłości do samego siebie. Dzisiaj będę czynić starania, żeby przez cały dzień przebywać w poczuciu własnej wartości.

self-respect
It is a completely unique spiritual effort to maintain my self- respect. No matter what situation arises, my primary aim is to maintain my self- respect, to act with dignity and kindness in all situations. Self- respect is an expression of self- love. Today let me make effort to maintain my self- respect all day.

introwersja
Wraz z upływem czasu, ekstrawersja – kierownie swojej uwagi na zewnątrz, w celu znalezienia przyjemności i pobudzenia – prowadzi do uczucia wewnętrznej pustki. Jedynym sposobem na wypełnienie tej pustki, jest zwrócenie się do wewnątrz i nakarmienie siebie. Być w odosobnieniu, w ciszy, wsłuchać się w swój wewnętrzny głos, porozmawiać ze sobą, to są czynoości, które mnie odżywiają, wypełnianją wewnętrzny zbiornik, światłem i potęgą. Dzisiaj będę praktykować introwersję, wewnętrzne skupienie, po to żeby wzbogacić swoje życie.

introversion

Over time extroversion – focusing outwards seeking pleasure and stimulation – leads to a feeling of inner emptiness. The only way to fill the emptiness is to turn within and nurture myself. To be alone, to be quiet, to listen to my inner voice, to have a conversation with myself are nurturing activities, filling the inner reservoir with light and power. Today let me practice introversion to enrich my life.

łagodność
Duchowa siła ujawnia się poprzez łagodność. W przeciwieństwie do fizycznej siły, która przejawia się przemocą, dominacją i manipulacją; duchowa siła wyraża się poprzez ciągłą dobroć i łagodność. Osoba pozbawiona duchowej siły jest zbyt miękka, wrażliwa i musi chronić tę wrażliwość poprzez siłę. Kiedy posiadam duchową siłę, mam potęgę żeby rozwijać łagodność. Dzisiaj wzmocnię swoją zdolność bycia łagodnym.

gentleness
Spiritual strength is revealed in gentleness. Unlike physical strength that demonstrates itself through force, dominance and manipulation; spiritual strength is expressed through consistent kindness and gentleness. Without spiritual strength a person is too soft and must protect that softness through
force. When I have spiritual strength I have the power to sustain gentleness. Today let me strengthen my capacity to be gentle.

myśl na dzisiaj
Kiedy wyjeżdżam, uważnie pakuję rzeczy, wybierając te, które są właściwe tam dokąd i po co jadę. Czy w taki sam sposób, wybieram swoje myśli – uważnie i zgodnie z potrzebą? Kiedy zwracam uwagę na to, żeby spakować potrzebne myśli, wówczas pozostawiam za sobą myśli, które uczyniłyby mój umysł zbyt ciężkim, utrudniłyby moją podróż. Dzisiaj spakuję myśli, które wniosą korzyść, a pozostawię bezużyteczne myśli.

thought for today
Just as I pack carefully when I travel, selecting the right clothes for the destination and purpose of travel, in the same way do I select my thoughts carefully and accordingly? When I take care to pack the thoughts that are needed, I leave behind those that would make my mind too heavy or clumsy to travel lightly. Today let me pack thoughts that will bring benefit and leave out waste thoughts.

odpowiedzialność
Odpowiedzialność za samego siebie jest fundamentem samo mistrzostwa oraz bycia potężną istotą! Idea, że jesteśmy stwórcami wszystkiego co czujemy, w każdej chwili, wydaje się zarówno logiczna, jak i prosta. Jednakże dla większości z nas, jest to najtrudniejsza rzecz na świecie, po prostu dlatego, że wszyscy zostaliśmy wyszkoleni w przekonaniu: ”To nie ja, to oni! To oni sprawiają, że czuję się w ten sposób!”. Dzisiaj, niemalże to jedno przekonanie sprawia, że świat się kręci. Niewielu zdaje sobie sprawę, że kiedy wskazujemy na kogoś, czy coś jako przyczynę naszych uczuć, to pozbawiamy siebie siły oraz okaleczamy się.

responsibility

Self responsibility is the foundation of self mastery and being a powerful…being! The idea that we are the creators of all that we feel at every moment sounds both logical and easy but for most of us it is the hardest thing in the world, simply because we have all been deeply conditioned to believe, “It is not me, it is them! It is them that’s making me feel this way”. This one belief almost runs the world today. Few realise that whenever we point outwards at someone or something as the cause of what we feel we are disempowering and disabling our self.

pasja
Pasja jest często mylona z pragnieniami, czy żądzą lub czasami z gniewem. Jednakże prawdziwa pasja jest moim naturalnym entuzjazmem, kiedy robię coś, na co decydując się świadomie i z radością. Jednym ze sposobów na rozpoznanie poziomu swojej „pasji”, tzn. entuzjazmu, jest kiedy budzisz się rano. Co jest wówczas twoją pierwszą myślą, „MUSZĘ wstać i iść do pracy” czy „CHCĘ wstać i …”. Za każdym razem, kiedy mówimy „muszę” coś zrobić, oznacza to, że z niechęcią podchodzimy do naszego życia.

passion

Passion is often confused with desire and lust, or sometimes with anger. But true passion is the natural enthusiasm of the self when we are doing something that we are consciously and joyfully choosing to do. One way to get a sense of the level of your ‘passion’, i.e. your enthusiasm, is when you awaken in the morning. What tends to be your first thought, “I HAVE to get up and go out to work’ OR “I WANT to get up and…” Anytime we say we ‘have to’ do anything it means we are living our life reluctantly.

potęga świadomości
Świadomość jest energią, zatem będąc istotami świadomości, jesteśmy tą „energią”. Jednakże, tak jak Słońce, mamy skłonność do rozpraszania energii naszej świadomości w różnych kierunkach, z małym stopniem skupienia. Nie zdajemy sobie sprawy jak potężni możemy być, aż do momentu, kiedy skupimy tę energię, mając jasne poczucie celu. Brak celu równa się brakowi koncentracji, co oznacza, że cała „potęga” naszej świadomości, nie jest wykorzystywana. Kiedy koncentrujemy naszą świadomość i przybiera ona formę siły, to w jaki sposób użyjemy tej potęgi, będzie sterowane albo świadomie przez nas wybranymi wartościami i zasadami lub naszymi podświadomymi przekonaniami.

power of consciousness
Consciousness is energy and as beings of consciousness we are therefore that ‘energy’. However, like the sun, we tend to scatter the energy of our consciousness in many directions with little focus. We don’t realize how powerful we can be until we focus that energy with a clear sense of ‘purpose’. No purpose equals no focus, which means the full ‘power’ of our consciousness is not being realized. When we do focus our energy into power, exactly how we use that power will either be guided by our consciously chosen values and principles, or by our subconscious beliefs.

uśmiech
Uśmiech na mojej twarzy pokazuje, że moja świadomość jest lekka, otwarta i wzniosła. Kiedy pozwolam na to, żeby ciężary przytłoczył moją świadomość, tracę swój uśmiech. Dzisiaj, będę utrzymywąć wewnętrzny i zewnętrzny uśmiech.

smile

A smile on my face shows that my consciousness is light, open and elevated. When I allow my consciousness to sink into heaviness I lose my smile. Today let me maintain an inner and outer smile.

uczciwość
Prawdziwa uczciwość oznacza, że taki jakim jestem wewnątrz, jestem również na zewnątrz. Uczciwość oznacza, że robię rzeczy z właściwego powodu. Oznacza to, że nie popieram żadnego rodzaju iluzji czy fałszu, w swoim życiu. Dzisiaj będę uczciwy poprzez bycie szczerym, autentycznym i prawdziwym.

honesty

True honesty means that what I am on the inside is the same as what I am on the outside. Honesty means I do things for the right reasons. It means I don’t encourage any type of illusion or falsehood in my life. Today let me be honest by being genuine, authentic and real.

reputacja
Nie jesteśmy swoją reputacją. Każdy z nas jest o wiele więcej, niż po prostu reputacją. Kiedy spotykam drugą osobę, nasze reputacje wpadają na siebie, jednakże w środku reputacji, znajduje się istota pełna doświadczeń, myśli i uczuć, Dzisiaj będę postrzegać siebie i każdego, kogo spotkam głębiej, niż tylko przez reputację.

reputation
We are not our reputations. Each of us is so much more than our reputation. When I meet another person our reputations bump into each other, however inside the reputation is a being with many experiences, thoughts and feelings. Today let me consider myself and everyone I meet as much more than a reputation.

upraszczanie
Uprość rzeczy zaczynając od wewnątrz. Wielu z nas próbuje uprościć swoje życie. Niesamowite, jak może to być skomplikowane, aż do momentu kiedy odkryję, że zewnętrzne sytuacje są odzwierciedleniem mojego wewnętrznego świata. Żeby pawdziwie uprościć swoją sytuację, muszę rozpocząć od pozbycia się myśli, które zaśmiecają mój wewnętrzny świat. Dzisiaj uporządkuję, wyselekcjonuję i spakuję wszystkie myśli, które przeszkadzają mi w procesie upraszczania.

simplifying
Simplify from the inside out. Many of us are trying to simplify our lives. It is a wonder how complicated this process can be, until I discover that my external situation is a reflection of my inner world. To truly simplify my circumstance I must begin by cleaning out the thoughts that clutter my inner world. Today let me sort, sift and pack away any thoughts that prevent me from simplifying.

intelekt
Intelekt traci swoją siłę, kiedy błąka się wokoło. Dzięki mojemu intelektowi, jestem zdolny odróżniać dobro od zła, dokonywać właściwych wyborów w każdej sytuacji. Kiedy mój intelekt błądzi, wpadam w zamieszanie. Jeśli skupię swój intelekt na jednej rzeczy, mój intelekt napełni się siłą. Ta potęga koncentracji pozwala mi rozróżniać i podejmować mądre decyzje. Dzisiaj, kiedy tylko mój intelekt zacznie błądzić, sprowadzę go do punktu skupienia.


intellect

The intellect loses its power when it wanders in too many directions. My intellect is my inner capacity to discern right from wrong, to choose accurately what to do in any situation. When my intellect wanders in too many directions I become confused. When I concentrate my intellect by focusing it on one thing, it develops power. This concentration power allows me to discern and make wise decisions. Today let me focus my intellect when it begins to wander.

siły
By stać się silnym, powinieneś rozwiązać równanie przeciwstawnych sił, działających w tobie. Każdy z nas ma w sobie pozytywne i negtywne wzorce. Niektóre z nawyków pomagają mi wprowadzić do mojego życia, to co najlepsze. Natomiast inne zwyczaje, działają wbrew naszym najlepszym intencjom, atakują i tworzą przeszkody, kiedy się tego najmniej spodziewamy. Kiedy zrozumiem te przeciwstawne siły i zacznę nimi mądrze zarządzać, doświadczę potęgi samo-postępu. Dzisiaj będę mądrze pracować z siłami działającymi wewnątrz mnie

forces

To be powerful you must work out the equation of counterproductive forces inside yourself. Each of us has positive and negative patterns within ourselves. Some habits support us to bring our best to life. Other habits work against our best intentions, sabotaging us when we least expect it. When I understand these forces within me and manage them wisely I will experience the power of self-progress. Today let me work wisely with the many forces within me.

najwyższy stan
Jeśli podchodzę do problemów z zatroskanym umysłem, nie jestem w stanie łatwo znaleźć rozwiązań. Jednakże, jeśli spojrzę na problemy poprzez spokojny umysł, te same trudności, nie będę już wydawać się takie wielkie. W takim stanie umysłu łatwo znajdę odpowiedzi. Jeśli mam zwyczaj wyolbrzymiania problemów, trudno mi wtedy znaleźć rozwiązania. Dzisiaj, zanim zacznę przyglądać się problemom, stworzę wewnętrzny stan spokoju.


the highest state

If I look at problems form an internal problematic state of mind then I will not easily find solutions. However when I look at problems from an internally calm state of mind, the same problems do not appear so big. In this state of mind, solutions are easily found. If I have the habit of making problems bigger, solutions are more difficult to find. Today let me create an inner state of calm before looking at problems.

wielkość
Wielkość można znaleźć w chwilach współdziałania, współpracy, dobroci, uprzejmości i wspaniałomyślności. Tak często łączymy wielkość z wyjątkowymi czynami. Jednakże te wspaniałe dokonania są zazwyczaj wynikiem mniejszych działań, wykonywanych konsekwentnie przez dłuższy okres czasu, czy też mają miejsce w wielkiej potrzebie. Kiedy pomyślę o wspaniałej wielkości, która znajduje się w małych aktach uprzejmości wokół mnie, dostrzegę potencjał wielkości w każdej osobie. Dzisiaj będę celebrować ludzką wielkość.

greatness
Greatness can be found in moments of collaboration, cooperation, kindness and generosity. So often we think of greatness connected with amazing deeds. However these great deeds are usually a result of smaller acts consistently performed over time or called upon in one moment of great need. When I think of greatness being inside the small acts of kindness around me, I can begin to see the potential greatness in every person. Today let me celebrate human greatness.

współczucie
Doświadczając trudności w moim życiu, staję się bardziej współczujący dla innych. Bez trudności, nie wiedziałbym co to jest współczucie. Dzisiaj docenię to, jak burze w moim życiu, pomogły mi rozwinąć współczucie względem siebie i innych.

compassion
When I experience difficulties in my life it makes me more compassionate for others. Without difficulties I would not know compassion. Today let me appreciate how the storms in my life have helped me develop compassion for myself and others.

przykład
Dzisiejszy świat jest rozdarty przez chciwość, gniew, zazdrość i materializm. Działać w inny sposób oznacza stworzyć wybór; zmienić kierunek energii, która dzieli ludzkość. Każdy mały czyn, wypełniony czystymi intencjami i godnością, staje się przykładem innego sposobu bycia. Dzisiaj niech każdy mój, nawet najmniejszy czyn, będzie wzniosły, wypełniony czystymi intencjami.

sample

The world today is torn apart by greed, anger, jealousy and materialism. To operate in a different way is to provide an alternative; turning the tide on the energy fragmenting humanity. Each small action when filled with pure intention and dignity becomes a sample of an alternative way to be.Today let even my simplest actions be elevated and filled with pure intention.

wewnętrzny głos
Słuchaj swojego wewnętrznego głosu, a nigdy nie wpadniesz w zamieszanie. Im więcej słucham rad innych, tym bardziej tracę kontakt ze swoim wewnętrznym głosem. To ten cichy wewnętrzny głos daje mi pewność i wskazuje właściwy kierunek w moim życiu. Dzisiaj, w ciszy, wsłucham się w swój wewnętrzny głos i wezmę nowe wskazówki.

inner voice
Listen to the voice of your inner wisdom and you will never be confused. As much as I listen to others for advice I will lose contact with my inner voice. It is that silent calm voice that reassures me and points me in the right direction in life. Today let me listen carefully in silence to my own inner voice for directions.

być
Bardziej bądź, niż rób. Większośc z nas więcej robi, a mniej jest. Jako ludzkie istoty, jesteśmy stworzeni do tego, żeby BYĆ. Jednkaże poprzez wpadanie w wielki nawyk robienia, zapominamy o opiekowaniu się istotą bycia. Tak jak roślina nie przetrwa, kiedy tylko jej liście będą podlewane, tak samo ja nie przeżyję, jeśli będę podlewać tylko swoje czyny, a nie ich źródło. Ja dusza, potrzebuję być odżywiana ciszą i czasem, żeby BYĆ. Dzisiaj zaopiekuję się sobą, czyniąc po prostu BYCIE swoim priorytetem.

to be
Be more, do less. Most of us are doing more and being less. As human beings we are built to BE. However by doing so much we forget to nurture the being. Just as a plant will not survive if only its leaves are watered, in the same way I will not survive if I water only my actions and not the source of actions. I, the soul, need to be nurtured with silence and time to BE. Today let me nurture myself by making it a priority to just BE.

duchowość
Duchowość jest obecnie coraz częściej używanym słowem, ale co ono oznacza? W jaki sposób mogę odpowiednio wykorzystać jego prawdziwe znaczenie w swoim życiu? Duchowość to doświadczenie i zrozumienie ludzkiego ducha. Będąc duchową istotą, duchowość określa kim jestem i zgłębia różne wymiary duszy. Zrozumieć swoją prawdziwą naturę, niematerialną istotę świadomości, to oznacza zajmować się duchowością.

spirituality
Spirituality is a word increasingly used these days, but what does it mean? And how can I honour its true meaning in my life? Spirituality is the experience and understanding of the human spirit. As a spiritual being, spirituality describes who I am and explores the dimensions of the soul. To understand my true nature as that of a non-material being of consciousness is to be in touch with spirituality. Today let me honour my own spirituality.

naturalny stan
Ponieważ jestem duchową istotą, żywą świadomością w środku tego ludzkiego ciała, naturalne jest dla mnie czuć się lekkim, spokojnym i wolnym od obciążeń. Jeśli tak się nie czuję, oznacza to, że zostałem złapany w pułapkę czgoś nienaturalnego. Być może blokuje mnie gniew, przywiązanie, egoizm lub chciwość. Kiedy zdecyduję się na doświadczenie swojego naturalnego stanu lekkości, wzmocnię siebie i przejdę poza negatywne energie. Dzisiaj będę lekki i naturalny.

natural stage
Because I am a spiritual being, a being of consciousness inside this human body, it is natural for me to feel light, easy and unencumbered. If I do not feel this way, then I am trapped in something unnatural. This may be because I am blocked by something like anger, attachment, ego or greed. When I choose to remember my natural state of lightness, I am empowered and go beyond the negative energies. Today let me be light and natural.

zmiana
Nowe podejście do zmiany polega na połączeniu się z moim najwyższym celem, a następnie przeszkody znikną i jasno zobaczę ścieżkę dokąd zmierzam. Widząc jasno swój cel, łatwiej jest mi go stowrzyć. W ten sposób, po prostu przez zmianę punktu widzenia, zaczynam zmieniać swój świat. Dzisiaj skupię się na swoim wyższym celu.

change

The new paradigm for change is to connect with my higher purpose and then barriers will diminish and I will see a clear path to my goal more clearly. When I can see my purpose so clearly, I am more easily able to create it. In this way, simply by changing my viewpoint I begin to change my world. Today let me stay focused on my higher purpose.

pozycja
Czy chciałbyś być potężną duszą na niskim stanowisku, czy raczej słabą duszą na wysokim stanowisku? Wielu ludzi postrzega siebie poprzez stanowiska, które posiadają. Być na stanowisku dającym władzę – dyrektora lub kierownika – nie stanowi o osobistej sile jednostki. Prawdziwa siła i władza pochodzą z niezachwianej wiary w siebie oraz z czystych intencji wniesienia do życia dobra i prawdy. Kiedy posiadam te właściwości, jestem potężna duszą, bez względu na to jakie mam stanowisko.

position

Would you rather be a powerful soul in a weak position or a weak soul in a powerful position? For many people a worldly position defines them. To have a position of power – a director or manager title – does not define the personal power of an individual. Real power comes from an unshakeable faith in the self and from pure intention to bring goodness and truth in life. When I have these qualities I can be a powerful soul no matter what my position is.

pustka
Przed czym uciekam poświęcając się wielu różnym zajęciom? Mówi się, że bycie zapracowanym jest formą lenistwa, że kiedy osoba nie chce stawić czoła, wówczas zajmuje się czymś innym, że jest to forma odciągnięcia od tego co niewygodne. Bycie zapracowanym daje mi fałszywe poczucie spełnienia, które ukrywa moją pustkę w innym obszarze.

emptiness
What am I running away from when I get busy? It is said that busy-ness is a form of laziness, that when a person is unwilling to face something they get busy as a distraction. Busy-ness gives me a false sense of accomplishment that hides my sense of emptiness in another area.

czyste intencje
Współdziałanie zachodzi z tymi, którzy mają czyste intencje. Kiedy jestem skupiony na wnoszeniu korzyści innym, energia tych czystych intencji przyciąga innych i pracujemy w harmonii. Jeśli moja energia jest samolubna, nie doświadczę współdziałania. Dzisiaj będę rozwijać współdziałanie poprzez swoje czyste intencje.

pure intentions

Cooperation comes to those who have pure intentions. When I am focused on bringing benefit to others, the energy of this pure intention magnetizes others and we work in harmony. If my energy is selfish I will not experience cooperation. Today let me foster cooperation by clarifying pure intentions.

sedno
Rozmyślać, rozdrabniać się, rozpowiadać o problemach, to wszystko tworzy problem sam w sobie.Wciągam innych do swoich problemów wgłębiając ich w to, co mnie gnębi. Opowiadając o problemach, często zaczynamy winić innych. Obwinianie innych nie jest rozwiązaniem, tylko powiększaniem problemu. Dzisiaj znajdę sposób na dzielenie się istotą probelmów, bez rozdrabniania się i bez obwiniania innych.


essence

To think about, expand and explain your problems is actually a type of problem in itself. I draw others into my problem by explaining and expanding about it. Whilst explaining problems, many start blaming others. Blaming others does not provide a solution but increases the problem more. Today let me find ways to share my experience in an essence-ful way without blame.

obserwator
Kiedy choroba zmusza mnie do odpoczynku, jestem w stanie lepiej poobserwować swój umysł. Zauważając jak mój umysł skacze z jednej rzeczy do drugiej, mogę zacząć go śledzić i rozpoznać wzorce myślowe, które pociągają mój umysł. Często te wzorce polegają na przywiązaniu do ludzi, wówczas moje myśli stale podążają do innych. Mogę również być przywiązany do działania, wtedy mój umysł jest w pułapce stałego planowania. Żeby dać odpocząć umysłowi, muszę przejrzeć ponad te wzorce, stać się obserwatorem, który dostrzega rzeczy. Kiedy stanę się takim obserwatorem, połączę się z prawdziwym sobą, ukrytym pod zajętym umysłem. Dzisiaj dam odpocząć swojemu umysłowi, stanę się obserwatorem.

observer
When I am forced to rest because of an illness, I am able to observe my mind more.Noticing that the mind jumps from one thing to another I can begin to track it and see the patterns of thought that pull my mind. Often the patterns are attachment to people and my thinking goes constantly to others. Or I may be attached to doing and discover my mind is trapped in constant planning. To give my mind a rest I must see underneath these patterns of thought to the observer, who is noticing. When I connect with the observer I connect with the true me underneath the busy mind. Today let me give my mind a rest by being the observer.

zaufanie
Zaufaj sobie. Kiedy doświadczam braku zaufania w związkach z innymi, często wynika to z tego, że straciłem zaufanie do siebie samego. W przeszłości popełniałem błędy naruszające moją godność i prawdę, przestałem ufać sobie. Te wspomnienia żyją we mnie i od czasu do czasu przypominają o sobie. Nie chcę ponownie stracić swojej godności, zatem mówię że nie mogę ufać innym. Jednakże, tak naprawdę, muszę ponownie zaufać sobie. Dzisiaj odbuduję zaufanie do siebie, poprzez rozpoznanie w sobie tego, czemu mogę ufać – zawsze, w każdej sytuacji, bez względu no to, jaka ona jest trudna.

trust

Trust yourself. When I experience lack of trust in relationships it is often because I have lost trust in myself. I have made mistakes in the past, compromising my dignity and truth and losing trust in myself. I carry memories of these and they are triggered from time to time. I do not want to lose my dignity again and I say I cannot trust others. However in reality it is myself I must trust again. Today let me restore trust in myself by identifying what I can trust within myself – at all times,in all situations, no matter how difficult.


najwyższy stan

Kiedy patrzę na doskonałego siebie, dusza zaczyna domagać się praktycznego wyrażenia tej wspaniałości. Jest to jak silne pragnienie, pociągnięcie, pilna potrzeba, żeby wznieść się do tego najwyższego poziomu. Dzisiaj uruchomię czystą energię wyrazu poprzez przebywanie w swoim najwyższym stanie.

the highest state
When I see myself at my highest level it creates an insistence inside the soul to practically express this greatness. I experience this as an urge, pull and urgency to rise to my highest. Today let me activate the energy of pure expression by seeing myself in my highest state.

organiczny impuls
Naucz się rozpoznawać organiczne – naturalne impulsy. Jaka jest różnica pomiędzy pragnieniem, a organicznym impulsem, naturalnym bodźcem? Pragnienie jest zazwyczaj hałaśliwe i wymuszające na mnie zaspokojenie jego, nawet za cenę utraty godności. Naturalny bodziec jest zazwyczaj głębokim wewnętrznym wezwaniem do podążenia w stronę światła czystości, spokoju i siły. Dzisiaj rozpoznam w sobie organiczne – naturalne impulsy.

organic impulse

Learn to read the organic impulse. How do you know the difference between a desire and an organic impulse? A desire is usually noisy and driven, compelling me to fulfill it, even if it means losing my dignity in some way. An organic impulse is usually a deep inner calling to move towards the light of purity, peace and power. Today let me discern organic impulses in me.

prawo i miłość
Prawo nie może działać bez miłości. Na świecie, często narzuca się prawo bez miłości. To tworzy opór, bunt czy też inne subtelne formy braku współdziałania. Kiedy prawo oparte jest na miłości, zachodzi współdziałanie. Dzisiaj dodam miłość do każdego prawa, które ustanawiam dla siebie i innych.

law & love
Law cannot work without love. In the world law is often imposed without love. This creates resistance, rebellion or subtle forms of noncooperation. When there is love in every law there is cooperation. Today let me put love into the laws I make for myself and others.

duchowy uścisk
Moje ramiona mogą w tym samym czasie, objąć jedną lub dwie osoby. Troskliwe myśli są w stanie uścisnąć planetę, naturę, kraj, rodzinę czy społeczeństwo. Potęga troskliwych myśli tworzy poczucie przynależenia. Dzisiaj mocno przytulę rodzinę ludzkości przechodzącą przez trudności oraz naszą planetę.


spiritual hug

Physical arms can embrace one or two people at a time. Caring thoughts can embrace the planet, nature, a country, a family or a community. The power of a caring thought is able to create the feeling of inclusivity. Today, with the family of humanity going through difficulties, let me give the planet a big hug.

duchowa potęga

Gdy muszę stawić czoła stale zmieniającym się scenom w sztuce życia, wówczas moim największym zasobem jest wewnętrzna duchowa potęga. Wraz z powstawaniem coraz większej ilości wymagających i trudnych sytuacji, moim najwspanialszym zasobem okazuje się zdolność do polegania na swojej duchowej sile. Ona sprawia, że pozostaję stabilny. Kiedy odkryję, że nie jestem w stanie kontrolować tego, co dzieje się wokoło mnie, skupię swoją uwagę na kontrolowaniu własnych reakcji. Dzisiaj docenię swoje zasoby wewnętrznej duchowej potęgi.

spiritual power

The greatest resource will be inner spiritual empowerment as we face the ever-changing scenes of drama. As the world situations
intensify and difficult situations arise, my greatest resource will be my ability to rely on my own inner spiritual strength to keep me stable. When I discover that I cannot control what happens around me I focus my attention on controlling my own reactions. Today let me value my great resource of inner spiritual empowerment.

klucz do wolności
Im lepiej rozumiem siebie, tym łatwiej jest mi uwolnić się z więzów bezużyteczności i negatywności. Wolność oznacza bycie w spokoju ze samym sobą i doświadczanie prawdziwej esencji swojego istnienia. Dzisiaj będę poznawać siebie, to jest mój klucz do wolności.

key to freedom

The more I understand myself, the easier it is to become liberated from the chains of waste and negativity. Freedom is to be at peace with myself and to experience the true essence of my being. Today let me understand myself as the key to freedom.

atmosfera
Energia narzekania zanieczyszcza atmosferę. Wspólne narzekanie, w efekcie, powoduje, że osoby nawzajem dołują się. Każdy będzie szczęśliwszy mogąc porozmawiać szczerze, ale bez narzekania oraz kiedy zamiast dołowania, atmosfera będzie podźwigać. Dzisiaj stworzę inspirującą i promieniującą atmosferę.

atmosphere
The energy of complaining creates pollution in the atmosphere. Conversations based on shared complaints ultimately bring each person down. Finding a way to share honestly without complaining and finding a way to uplift the atmosphere rather than bringing it down will make everyone happier. Today let me create an inspiring and a radiant atmosphere.

wybór
Moja przeszłość stworzyła moją teraźniejszość. Kiedy pomyślę o tym, jak znalazłem się w tym punkcie życia, zrozumiem, że jest to rezultat wyborów, których dokonałem w przeszłości. Wybierając jedną ścieżkę, wyeliminowałem wiele innych; każdy nowy wybór otworzył przede mną kolejne opcje. Oznacza to, że dzisiaj, w swoim życiu, jestem dokładnie tam, gdzie wybrałem być. Dzisiaj będę świadomy swoich wyborów.

choice

My past has created my present. When I reflect on how I got to this place in my life, it is always because of the choices I made in the past. By choosing one path, I eliminated many others and each choice opened new options for me. This means that today, in my life, I am exactly where I chose to be. Today let me be aware of my choices.

myśli
W moim świecie, umysł jest myślicielem, intelekt szefem, a wspomnienia są biblioteką. Jeśli szef nie da myślicielowi czegoś wartościowego do myślenia, uda się on do biblioteki i weźmie jakąkolwiek książkę wspomnień, która następnie poprowadzi jego myśli. Kiedy intelekt odgrywa rolę stanowczego i kochającego szefa, umysł pozostaje na dobrej drodze i bierze tylko te właściwe książki z biblioteki. Dzisiaj dam swojemy umysłowi jedynie inspirujące i unoszące myśli do zastanawiania.

thoughts
The mind is the thinker, the intellect is the boss and the memories are the library in my inner world. When the boss has not given the thinker something of value to think about, it will go into the library and take out almost any book of memories to guide its thinking. When the intellect plays a firm and loving role as a good boss, the mind stays on track and only the best books come out of the library. Today let me give my mind inspiring and enlightening thoughts to think about.

zmiana perspektywy
Gdy patrzymy na nasze życie przez szkło powiększające, wszystko wydaje sie wielkie; moje zmartwienia i problemy rosną, a ja czuję się zestresowany. Kiedy zmieniam swoją perspektywę, oddalam się, dostrzegam całość obrazu, wszystko nagle staje się małe. Zauważam wówczas subtelne powiązania pomiędzy ludźmi i sytuacjami oraz mogę rozpoznać drogę do bycia wolnym. Dzisiaj spojrzę na swoje sytuacje z dalszej perspektywy.


change of perspective

When we look at our life through a magnifying glass everything seems huge; my concerns and worries expand and I experience tension. When I zoom out and become detached, I can see the bigger picture and suddenly everything becomes small. Then I can see the subtle threads that hold situations and people together and I can discern ways to be free. Today let me zoom out and see my own situation in perspective.

prawdziwy ja
Jeśli zbuduję poczucie własnej wartości na zewnętrznych rzeczach, takich jak to co robię, co ubieram, czym jeżdżę lub kogo znam, wówczas to wszystko tylko odciągnie mnie od mojego prawdziwego wnętrza. Kiedy spróbuję zrozumieć kim naprawdę jestem, uświadomię sobie wszystkie maski, które przykrywają moje wnętrze. Te maski miały mnie chronić, ale one również ukryły mnie przed samym sobą. Kiedy zdecyduję się na szacunek do siebie, zbudowany na wewnętrznych właściwościach, a nie na zewnętrznych maskach, wówczas powrócę do domu. Dzisiaj dostrzegę prawdziwego siebie.

real I

If my self-respect is built on external things like; what I do, what I wear, what I drive or who I know, then these things will pull me further away from my inner being. When I try to find out who I am inside I become aware of the masks covering the inner core. These masks have been worn for protection, yet they also hide me from myself. When I dedicate myself to a self-respect built on inner qualities and not on outer masks, I come home to myself. Today let me see the real me.

odpowiedzialność
Czy starasz się tuszować błędy, czy raczej wyjaśniać sytuacje? Zamiast spojrzeć prawdzie w oczy i przyznać szczerze jaką miałem rolę w problematycznej sytuacji, często wiele czasu i energii poświęcam na usprawiedliwianie lub uchylanie się od odpowiedzialności. Jeśli spojrzę na siebie, co zobaczę: czy mam tendencję do tuszowania rzeczy, czy raczej do wyjaśniania ich? Dzisiaj podejmę swoja odpowiedzialność i wyjaśnię sprawy, które wymagają poprawy.

responsibility

Are you covering stains or cleaning up? Rather than facing the truth and admitting honestly what part has been played in
creating a difficult situation, much time and energy is spent on justifying or hiding from taking responsibility. When I examine myself do I have a tendency to cover up or clean up? Today let me face my responsibilities and clean up as needed to improve situations.

cisza
W jaki sposób cisza może mi pomóc? Żyjąc w szaleńczym tempie, nie jestem w stanie dostrzec subtelnych możliwości, które istnieją wokoło mnie. W ciszy – trwającej nawet tylko sekundę – mogę poczuć co jest w sercach ludzi, zrozumieć myśli poprzez zauważenie subtelnego wyrazu twarzy, mogę również wyłapać intencje swojego serca. Dzisiaj poeksperymentuję z ciszą.

silence
How does silence help me ? By being frenetic all the time I am unable to see the subtle possibilities that exist around me. In silence — even a brief second of it– I can feel what is in people’s hearts, I can understand the thoughts by noticing the subtle expressions on a face and I can catch my own heart’s intentions. Today let me experiment with silence.

duchowa potęga
Potęga duchowa wyraża się poprzez entuzjazm, koncentrację i zecydowanie. Jesli brakuje mi nawet jednej z tych właściwości, wiem że potrzebuję się wzmocnić. Duchowe umocnienie rozpoczyna się od prostej decyzji skupienia się do wewnątrz i dotarcia do swojego duchowego serca. Dzisiaj umocnię siebie dotykając duchowego serca.

spiritual power
Spiritual power manifests as enthusiasm, focus and determination. When I am lacking any of these qualities I know I need to empower myself. Spiritual empowerment begins with a simple decision to go inwards and touch the inner core of the self. Today let me empower myself by touching my core.

cykl
W rozpoczynających i kończących się cyklach ukryte są wielkie możliwości. Żeby dośwadczyć nowości oferowanej przez cykliczne zmiany, ważne jest żeby odsunąć się od tego co stare, a w szczególności, pozwolić odejść starym urazom. Jeśli nie jest możliwe uleczenie urazów bezpośrednio z daną osobą, można je wygoić samemu w sobie. Tworzenie pełnych spokoju związków ze sobą i z innymi, jest podstawowym aspektem życia duchowego. Dzisiaj powitam nowy cykl poprzez zabliźnienie starych urazów.

cycle
With cycles beginning and ending, great possibilities exist. In order to experience the newness offered by cyclical change it is important tomove away from the old, in particular to let go of old hurts. If it is not possible to resolve directly with the particular person, then it is always possible to seek to heal these old hurts within myself. Coming into peace in my relationships with myself and others is the most fundamental aspect of spiritual life. Today let me welcome a new cycle by releasing
old hurts.

niewidoczne
Kiedy polegam tylko na tym, co widzą moje fizyczne oczy, ograniczam swoje zrozumienie, tego co zachodzi. Żeby dostrzec to, co jest naprawdę ważne muszę spojrzeć duchowo; zauważyć subtelności, magiczny świat niewidocznych boskich właściwości, które promieniują z każdej osoby. Wymiana tych właściwości sprawia, że świat się kręci. Dzisiaj uwierzę w potęgę tego co niewidoczne i dostrzegę więcej, niż tylko to co widzę przed sobą.

invisible
When I rely only on what I can see with my physical eyes I limit my understanding of what is happening. To see what really matters I
have to look with spiritual vision; seeing the subtle, the magical world of invisible divine qualities that extend outward from each person.The exchange of these qualities is what makes the world go around. Today let me believe in the power of the invisible and see more than what is going on in front of me.

energia
Żyjemy na świecie, którym rządzi powierzchowność. Spojrzeć pod powierzchnię i dostrzec bujną wymianę energii życia, to prawdziwie zrozumieć co się dzieje. Wymiana miłości, dobroci, szczodrości, cierpliwości i szacunku, jest kamieniem węgielnym cywilizacji. Dzisiaj dostrzegę, to co naprawdę sprawia, że świat się kręci.

energy
We live in a world where surface appearances rule the day.To look beneath the surface and see the thriving exchange of energies of life is to see what is really happening. The exchange of love, kindness, generosity, patience and respect are the cornerstones of a civilization. Today let me see what is really keeping the world going.

pogoda ducha
W czasie wielkiego zamieszania, przykład jednej osoby, jej stabilność, przyzwoitość i spokój może wpłynąć na wiele osób. Jeśli chcę być taką osobą, która wpowadza spokój u innych w trudnych czasach, muszę to codziennie praktykować. Dzisiaj zachowam spokój w obliczu wszystkich sytuacji i będę praktykować bycie przykładem spokoju i pogody ducha dla świata.

serenity
In the face of great turmoil it takes only one person to be an example of sensibility, decency or calm to influence many others. If I wish to be one who brings calmness to others in challenging times, I must practice it on a daily basis. Today let me remain easy and calm in the face of all situations and grow my ability to be an example of serenity in this world.

sumienie
Duchowe starania polegają na doprowadzeniu swojego sumienia do takiego punktu, że będę mógł zawsze na nim polegać. Rozróżnianie jest najważniejszą unmiejętnością mojego sumienia; mówi mi czy coś jest rzeczywiste, czy nie; prawdziwe czy fałszywe; ważne czy nieważne; czy jest to, na co wygląda, czy też nie. Kiedy tracę tę zdolność, zaczynam polegać na zewnętrznych przewodnikach, którzy mi podpowiadają co jest prawdziwe. Za każdym razem kiedy robię lub mówię coś wbrew swoim zasadom, moje sumienie przestaje działać. Dzisiaj zajmę się swoim sumieniem.

conscience
Spiritual effort is to tune my conscience to such a point that it is fully reliable all the time. Discrimination is the most important capacity of my conscience; it tells me whether something is real or unreal, true or false, important or unimportant, whether it is what it says it is or whether it is something else.When I lose this ability I begin to rely upon external guides to tell me what is true. Every time I do something or say something that is against my own personal principles my conscience loses functionality. Today let me tune my conscience.

określić siebie
Jeśli sam nie określisz siebie, świat zrobi to za ciebie. Przez cały dzień, ludzie wkładają mnie w różne ramy, zgodnie ze swoimi oczekiwaniami lub ze wspólną historią. Jednakże każdego dnia, w każdej chwili ja sam mogę określić się w swojej prawdzie. Kiedy to robię, zapaszam innych do doświadczenia najlepszej części mnie. Dzisiaj określę siebie w swojej prawdzie.

position the self
If you do not position yourself the world will position you.Throughout the day people put me in positions according to their expectations of me or their history with me. However each day and each moment I can position myself in my own truth. When I do this I invite others to respond to me at my best. Today let me position myself in my own truth.

oczyszczanie
Odnowa duszy następuje poprzez oczyszczenie umysłu. Usuwając negatywne i nieczyste myśli, pozbywam się nawyków, które towarzyszą takim myślom. Każda dusza była oryginalnie czysta, piekna i pełna spokoju. Jednakże, w podrózy przez życie, w wyniku wielu warunków, moja dusza została zabrudzona różnymi plamami. Pozbywając się negatywnych myśli i nawyków, rozpoczynam proces odnowy, poprzez doświadczanie swoich oryginalnych właściowści. Dzisiaj oczyszczę swoją duszę.

cleansing
Renewing the spirit is done by cleansing the mind. When I clean away negative and impure thoughts, I also clean away habits that accompany such thoughts. Each soul was originally pure, beautiful and peaceful. However on my journey through life I have taken on stains through conditioning. As I clear away the negative thoughts and habits the renewal process can start by experiencing my original qualities. Today let me cleanse my spirit.

duchowa siła
Z czymkolwiek walczysz, to umacnia się, a czemukolwiek stawiasz opór, to nie ustąpuje. Takie proste zrozumienie uwalnia mnie od marnowania energii, jeśli tylko pamiętam o tym w chwilach zmagania się. Niestety łatwo zapmineć o tej prawdzie, kiedy ulega się złudzeniu, że możemy wygrać dzisiejszą walkę. Duchowa potęga zawsze wyraża się poprzez spokój i godność. Bez duchowej siły zmagam się i ta walka tylko zwiększa negatywną energię. Dzisiaj wzmocnię swoją umiejętność pozostawania spokojnym oraz rozwiązywania problemów duchową siłą.

spiritual power
Whatever you fight you strengthen and whatever you resist persists. This simple understanding can free me from much wasted energy if I can remember it in moments of struggle. Unfortunately it is easy to forget this profound truth when deceived into believing that struggle will win the day. Spiritual power is always expressed with peace and dignity. Without spiritual power I struggle and the struggling only increases negative energy. Today let me strengthen my ability to remain peaceful, dissolving obstacles with spiritual power.

hamulec umysłu
Niekontrolowane, rozproszone myśli są jak rozpędzony samochód. Jeśli nie zahamujesz, rozbijesz się. Mogę nauczyć się wyhamowywać umysł, po to żeby działał on naturalnie. W swojej naturze, umysł jest spokojny, a spokojny umysł wprowadza jasność. Dzisiaj przyhamuję zbytnie myślenie.

mind brake
Uncontrolled, scattered thoughts are like a speeding car. Unless you brake, you’ll crash. I can learn to put on the brakes of my mind in order to help it operate naturally. A natural mind is peaceful and a peaceful mind bringsclarity. Today let me put the brakes on thinking too much.

mistrzostwo
Moja własna myśl prowadzi mnie do mojego mistrzostwa. Żeby stać się mistrzem, mogę uczyć się od innych, poznawać różnego rodzaju zasady, które pomogą mi w podróży, ale końcowo, ja sam muszę zaprojektować i stworzyć swoją własną ścieżkę. W przeciwnym razie będę naśladowcą, a nie mistrzem. Stanie się mistrzem oznacza zwrócenie się do wewnątrz i odkrycie tego co jest moją prawdą i co jest dla mnie właściwe. Nikt inny nie może tego za mnie zrobić. Dzisiaj będę rozkoszować się ścieżką swojego mistrzostwa.

mastery
The road to self mastery is self taught. To become a master I can learn from others, gather principles and insights to help me on my journey but ultimately I must design and develop my own path. Otherwise I am a follower, not a master. To be a master of the self is to turn within and discover what is true and right for me. No one else can do this for me.Today let me enjoy the path of self mastery.

praktyka spokoju
Im więcej doświadczam trudnych, wymagających sytuacji, tym bardziej potrzebuję utrzymywać swój wewnętrzny spokój i stabilność. Kiedy wszystko wokoło mnie jest spokojne, ta praktyka jest bardzo łatwa. Jednakże, w dzisiejszym świecie, gdzie często panuje atmosfera wrzawy, zamieszania czy niepewności, rozwinięcie takiej umiejętności jest dla mnie bardzo korzystne. Dzisiaj skorzystam z okazji stwarzanych przez wzrastające wobec mnie żądania, po to żeby wzmocnić swój wewnętrzny spokój.

calm and stability
The greater the demands on me, the more I need to sustain my inner calm and stability. When everything around me is calm and peaceful this practice is easy. However, in today’s world where there is often an atmosphere of turmoil, confusion and insecurity, it is very beneficial for me to have developed this capacity. Today let me take advantage of opportunities, provided by increasing demands, to strengthen my inner calm.

pamiętanie
Pamiętaj to co jest konieczne, zapomnij o tym, co nieistotne. Podczas dnia pamiętam o wielu rzeczach: miłych, związanych z obowiązkami, takich, które sprawiły mi przykrość… Dla człowieka pamiętanie jest czymś naturalnym i automatycznym. Jednakże ważne jest, żebym zdecydował pamiętanie czego wzmacnia mnie, a czego nie. Dzisiaj będę pamiętać rzeczy, które dają mi siłę i szczęście.

remembrance
Remember the essential and forget the irrelevant. I remember many things in the course of a day; pleasant things, functional things, things that have given me sorrow… For a human being remembering is natural and automatic. However, it is important that I decide what is empowering for me to remember and what is not. Today let me remember things that give me power and happiness.

osiągnięcie celu
Kiedy wyklaruję swoje intencje, moje myśli i energia skupią się w tym kierunku i stworzą ścieżkę do mojego celu. Jednocześnie muszę również wykonywać starania, żeby osiągnąć swój cel. Kiedy połączę praktyczną energię wykonywania codziennie małych kroków, z silnymi intencjami, wówczas dotrę do celu. Dzisiaj zrozumię tajemnicę połączenia potężnej pozytywnej intencji z praktycznymi staraniami.

reaching destination

When I clarify an intention, my thoughts and energy focus in that direction and create a pathway towards my destination. At the same time I must make effort towards my goal. When I combine the practical energy of taking small practical steps on a daily basis with a powerful intention, my goal will be achieved. Today let me understand the secret of combining a powerful positive intention with practical efforts.

poczucie własnej wartości
Gdy mam poczucie własnej wartości, uwalniam siebie od subtelnych pułapek wątpliwości i lęków. Szacunek do samego siebie pozwala mi na bycie spokojnym. Kiedy jestem spokojny, postrzegam ludzi i sytuacje w bardziej obiektywny sposób. Dzięki byciu obiektywnym i niezależnym, zdystansowanym, jestem w stanie reagować konstruktywnie. Dzisiaj będę rozwijać świadomość poczucia własnej wartości.

self-respect
When I am in the awareness of my self-respect I free myself from the subtle traps of doubt and fear. Self respect allows me to remain calm. When I remain calm, I am able to perceive people and situations more objectively. With an objective and slightly detached view, I am able to respond constructively. Today let me nurture an awareness of self-respect.

oryginalne właściwości
Utrata siły pobudza do poszukiwania różnych zamienników. Kiedy posiadam duchową potęgę, w naturalny sposób doświadczam swoich własnych właściwości: miłości, spokoju i szczęścia. Jeśli tracę duchową siłę, zaczynam poszukiwać na zewnątrz rzeczy, które mogłyby je zastąpić. Te zamienniki nigdy nie są tak dobre jak oryginał, ale mogą dać mi doświadczenie tymczasowej ulgi. W ten sposób tworzone są uzależnienia. Kiedy zrozumiem, że nic nie jest w stanie zastąpić moich wewnętrznych właściwości, wówczas zwrócę się do środka, żeby je odnaleźć. Dzisiaj będę doświadczać swoich prawdziwych właściwości.

original qualities
Loss of power promotes a search for substitutes. When I have spiritualpower I naturally experience my own qualities of love, peace and happiness.When I lose power spiritually I begin to search for substitutes outside ofmyself. These substitutes are never as good as the real thing but can makeme experience temporary relief. This is how addictions are formed. When Iunderstand that there is no substitute for my own internal qualities then Iwill turn inside to find them. Today let me experience my “real” qualities.

rozkład dnia
Stwórz wewnętrzny rozkład dnia, po to żeby ochronić swój umysł od negatywnej i bezużytecznej energii zewnętrznego świata. Na świecie jest wiele negatywności i lęków przekazywanych w wiadomościach, wyrażanych w rozmowach pomiędzy ludźmi, a następnie wchłanianych przez umysł. Żeby zapewnić, że mój umysł nie zostanie dotknięty tą negatywnością, mogę ustalić rozkład zajęć – tak jak w przypadku różnych działań – dla mojego umysłu. Kilka razy dziennie mogę zatrzymać się i przestawić swoje myśli na pozytywny tor. Dzisiaj odświeżę swój umysł i będę chronić siebie od negatywności poprzez ustalenie prostego rozkładu dnia dla inspirujących myśli.

timetable
Create an inner timetable for your mind to keep it safe from negative and waste energy from the world. There is negativity and fear in the world expressed through the news, through conversations between people which are absorbed by my mind. To make sure my mind is not affected by negativity I can create a timetable – like a physical workout schedule – for my mind.Several times a day I can stop and reset my thoughts to something uplifting.Today let me refresh my mind and protect myself from negativity by establishinga simple timetable for inspirational thoughts.

czysta miłość
Czysta miłość nie jest nastawiona na nikogo w szczgólności. Wszyscy pragniemy czystej miłości, takiej która wkłada w przeszłość wszystkie nasze błędy, która sięga do naszego czystego wnętrza, do prawdziwych nas. Czysta miłość obejmuje wszystkich, nie tylko tych ulubionych. Jest niezależna od konkretnych wyników, czy też poszczególnych osób, całkowicie i bezwarunkowo włącza wszystkich. Dzisiaj będę wyrażać czystą miłość obejmującą każdego.

pure love
Pure love is not targeted at anyone in particular. We are all craving pure love, the kind that sees past our faults to the pure core of who we are. Pure love is all encompassing, not targeting favourite people. It is detached from a specific outcome or individual and is a complete expression of inclusion.Today let me express pure love and include everyone.

zadowolenie
Żeby być zadowolonym muszę nauczyć się dopasowywania do sytuacji i ludzi. Kiedy potrafię przystosować się, płynąć razem z prądem, jestem w stanie utrzymać swoje zadowolenie. Niektóre z moich cech charakteru, na przykład upór czy niecierpliwość, mogą utrudniać mi dostosowywanie się. By być zadowolonym, muszę znaleźć sposób na złagodzenie tych nawyków. Dzisiaj będę praktykować zadowolenie.

contentment
To be content I must learn to mould myself to situations and people. When I am able to adjust myself, to go with the flow, I am able to maintain my contentment. I have certain character traits that make it difficult for me to adjust msyelf – stubbornness or impatience. To be content I must find a way to soften these habits. Today let me practice contentment.

tożsamość
Poczucie tożsamości jest głęboko powiązane z moimi związkami, moim domowym środowiskiem, moją pracą i osobowością. Jednakże co będzie jeśli okaże się, że te wszystkie rzeczy są wyrazem mojej tożsamości, a nie określają mnie? Każdego dnia wnoszę do świata moje wewnętrzne właściwości oraz wyrażam je poprzez moje związki, poprzez bycie częścią społeczeństwa, jestem rozpoznawany dzięki swojej osobowości. Kiedy pamiętam, że moja prawdziwa tożsamość jest wewnętrzna, zaczynam doceniać swoje twórcze umiejętności – zdolność do tworzenia swojego świata. Dzisiaj, jako stwórca, oddam honor swojej wewnętrznej tożsamości.

identity
Sense of identity is deeply connected to my relationships, my home environment, my work and my personality. However, what if all these things are an expression of my identity rather than defining me? Each day I bring my inner core qualities to the world and express them through my relationships and my community and I am known by my personality. When I remember that my core identity is internal I appreciate my generative capacity – my ability to create my world. Today let me honor my true inner identity as creator.

akceptacja
Pokochanie siebie uwalnia cię od nienawidzenia innych. Kiedy jestem w stanie bezwarunkowo zaakceptować siebie, mogę zaakceptować innych. Żeby bezwarunkowo zaakceptować siebie, muszę zrozumieć kim ja jestem. Pod wieloma warstwami osobowości, znajduje się czysta, nietknięta cząstka mnie, która pozostała poza wpływem jakiejkolwiek negatywności. Ta cząstka mnie to jestem prawdziwy ja, najcenniejszy i łatwy do zaakceptowania. Dzisiaj zaakceptuję siebie.

acceptance
Learning to love yourself frees you from hatred of others. When I can be unconditional in accepting myself I am able to accept others. To be unconditionally accepting of myself I must understand who the self is. Under all the layers of personality there is a pure and untouched part of me that is unaffected by any negativity. This part of me is my true self and is precious and easy to accept. Today let me accept myself.

słodycz pozytywności
Kiedy poszukuję słodyczy i pozytywności w każdej sytuacji, odnajduję je. Żeby sięgnąć do słodyczy pozytywności, muszę przejść ponad gorycz, która plami mój sposób patrzenia. Stare bóle i życiowe urazy wypaczają moje postrzeganie obecnej chwili, sprawiają, że jest mi ciężko sięgnąć do subtelności i czułości. Kiedy zdyscyplinuję siebie i będę dostrzegać słodycz oraz pozytywność w relacjach pomiędzy ludźmi, te małe wyrazy dobroci podczas dnia, pomogą mi rozpuścić i usunąć stare urazy. Dzisiaj rozwinę w sobie zwyczaj sięgania do subtelnosci i dostrzegania słodyczy.

sweetness of positivty
When I look for sweetness in every situation I will find it. In order to look for sweetness I must overlook the bitterness that taints my view. Old hurts and resentments about life will taint my view of the present moment, making it difficult for me to find tenderness. When I discipline myself to see sweetness in interactions between people,in the simple acts of kindness throughout the day I begin to dissolvethe old hurts. Today let me develop the habit of seeing gentleness.

zmiana
Jeśli opóźnicie swoje przekształcenie, inni zrobią tak samo. Ponieważ wszyscy jesteśmy połączeni ze sobą nicią świadomości, kiedy jedna osoba odmawia lub powstrzymuje zmianę, wówczas cała grupa przyhamowuje. To samo ma zastosowanie również w większych społecznościach. Kiedy staram się być spokojnym i stale wprowadzać miłość i lekkość do sytuacji, pomaga to innym się zmieniać. Dzisiaj, zaakceptuję i uszanuję swoją odpowiedzialność za zmianę.

change
When you delay your transformation, others do the same. Because we are all so closely connected by a thread of consciousness, when one person holds back and refuses to change, the entire group is also held back. The same is true in larger communities. When I make effort to be peaceful and to consistently bring love and lightness to situations, it helps others change. Today let me accept and honor my responsibility for change.

niezależność
Prawdziwa niezależność polega na używaniu wszystkiego, bez wchodzenia pod żadne wpływy. W ciągu całego dnia używam wielu zasobów z zewnętrznego świata, po to żeby uczynić swoje życie łatwiejszym. Jednakże, czy potrafię korzystać z tych wszystkich rzeczy bez uzależniania się od nich? Mogę to zrobić dzięki zrozumieniu, że one są dostępne dla mnie, jako wsparcie moich wewnętrznych zasobów, natomiast NIE zastępują ich. Dzisiaj, przypomną sobie o swoich wewnętrznych zasobach.

detachment
True detachment is to use everything but to remain beyond their influence. Throughout the day I use a lot of resources from the outside world to make life easier. However, can I use these supports without becoming dependent on them? I can do this by understanding that they are available to me as a means of supporting my inner resources NOT replacing them. Today let me remind myself of my inner resources.

introspekcja
Introspekcja oznacza zwrócenie się do wewnątrz. Każdego dnia mogę znaleźć kilka chwil na podróż do środka, do przestrzeni swojej wewnętrznej ciszy, mogę przestać wyglądać na zewnątrz. W tej cichej przestrzeni robię sobie przerwę od patrzenia na innych, myślenia o innych, czy kwestionowania tego co robią inni. Dzisiaj podejmę decyzję i zrobię sobie przerwę od zewnętrznego świata, poprzez zwrócenie się do wewnątrz, do miejsca ciszy.

introspection
Introspection means 'turning inwards’. Everyday I can take a few moments to go within, to enter my own space of silence, to stop looking outside. In this silent space I take a break from looking at, thinking about, or questioning what others are doing. Today let me make a choice to take a break from the external world by turning inwards to a place of silence.

spokój umysłu
Umysł nie staje się spokojny, kiedy chcemy zmienić innych, ale kiedy po prostu zaakceptujemy ich, takimi jacy są. Dzisiaj będę praktykować akceptację.

peace of mind
Peace of mind comes not from wanting to change others, but by simply accepting them as they are. Today let me practice acceptance.

prawdziwe ja
Żeby pozbyć się swojego egoizmu, konieczne jest uświadomienie kim naprawdę jestem. Umysł nie jest w stanie odwrócić się od egoizmu, bez możliwości zwrócenia się w inną stronę. Każda próba pozbycia się egoizmu, tylko go wzmocni, ponieważ będzie on walczyć o utrzymanie. Jednakże zwracając swoją uwagę na prawdziwego siebie, cichego, który obserwuje egoizm, inteligentną istotę, która pragnie uwolnić się od egoizmu, zagłodzę swój egoizm. Tylko głodząc egoizm, on w końcu umrze. Dzisiaj wzmocnię swoją świadomość poprzez nakarmienie prawdziwego, pięknego siebie.

real self
In order to let go of ego you must have self realization. The mind cannot turn away from ego without having somewhere to turn to. Any attempt to get rid of ego will strengthen it as it fights to remain. However, by turning my attention to the true self–the silent one who watches the ego, the intelligent being who wishes to be rid of ego. I can starve ego of my attention. Only by starving ego, will it eventually die. Today let me strengthen self realization by feeding an awareness of my true, beautiful self.

zestrój swój wewnętrzny i zewnętrzny świat
Świat zewnętrzny jest odzwierciedleniem tego, co dzieje się w świecie wewnętrznym. Dzisiejsze problemy i trudności na świecie są odbiciem zamieszania, w którym ludzie obecnie się znajdują, ich wewnętrznych konfliktów. Kiedy pragnę uczynić swój wewnętrzny świat spójnym, czystym i przejrzystym, wówczas mój zewnętrzny świat odzwierciedli to, moje działania staną się wyrażeniem tej czystości i jasności. Dzisiaj, zestroję se sobą swój wewnętrzny i zewnętrzny świat.

align inner and outer worlds
The outer world is a reflection of what is going on inside of human beings. Today the problems
and difficulties in the world are a reflection of the ways in which individuals are confused or internally conflicted. When I seek to make my inner world coherent, clean and clear then my outerworld reflects this as my actions become a consistent expression of this cleanliness and clarity. Today let me align my inner and outer worlds.

wolność
Wolność jest stanem umysłu; nieskrępowanym żadnymi oczekiwaniami, wątpliwościami czy ograniczeniami. Jeśli nie czuję tego stanu, wówczas powinienem poświęcić trochę czasu na znalezienie blokad. Zatory znajdują się wewnątrz mnie, w moim myśleniu, postrzeganiu. Tylko kiedy je odnajdę, mogę się im przyjrzeć, a następnie pozbyć się ich. W przeciwnym razie, będę obwiniać siebie, sytuacje czy inne osoby. Dzisiaj, uwolnię siebie poprzez rozpoznanie swoich blokad i pozbycie się ich.

freedom
Freedom is a state of mind; unfettered by expectations, doubts or limitations. If I do not feel that, then I can take the time to find out where the blockage is. There is always a blockage inside my thinking or perception. Only when I find it, can I look at it and let it go. Otherwise I may blame myself, my circumstance or someone else. Today let me set myself free by identifying blockages and letting them go.

postawa
Postawa jest bardziej subtelna, niż świadome myślenie. Ograniczone postawy są kształtowane przez subtelne wpływy, których doświadczam podczas dnia, w wyniku tego co usłyszałem, przeczytałem, zobaczyłem, z opinii i rozmów. Nie jestem nawet świadomy w jaki sposób wywarte wrażenia tworzą moje postawy, aż do chwili, kiedy nie wyrażę swojej postawy. Jeśli jestem zdziwiony swoja postawą, zapytuję siebie: „Skąd to się wzięło?”, wówczas mogę zrozumieć, że wszedłem pod jakis szczególny wpływ. Dzisiaj, będę obserwować swoje postawy.

attitude
Attitude is more subtle than conscious thinking. Limited attitudes are formed by the subtle influences I pick up throughout the day through what I have heard, read, seen, in opinions and conversations, etc. I am not even aware of the impressions formed in me as attitudes, until they are expressed. If I am surprised by my own attitude and ask myself “Where did that come from?” I can know that I have picked up a peculiar influence somewhere. Today let me observe my attitudes.

jakość działania
W jaki sposób działasz, pozostawia większe wrażenie, niż to, co robisz. Ludzie dostrzegają jakość działań, bardziej niż zauważają same wyniki pracy. Mogę wykonywać wiele czynności i zadań w ciągu dnia, ale te które napełniam entuzjazmem i godnością, pozostawią głębsze wrażenie na mnie i na innych. Dzisiaj, będę wywierać wrażenie poprzez działania o wysokiej jakości.

quality of actions
How you do what you do, leaves a greater impact than what you do. People notice the quality of action more than they notice the outcome. I may do many tasks and perform many actions in a day but the ones that I fill with enthusiasm and dignity will leave a deeper impression on myself and others. Today let me create impact through high quality actions.

cierpliwość
Cierpliwość pozwala mi zaufać życiu, sobie i innym. Cierpliwym mogę być wtedy, kiedy zrozumiem, że łagodnością osiągam więcej niż wymuszaniem. To zrozumienie sprawia, że rezygnuję z forsowania lub wywierania nacisku na ludzi czy sytuacje. Dzisiaj doświadczę cierpliwości.

patience
Patience allows me to trust the flow of life, myself and others. I am able to be patient when I understand that gentleness will accomplish more than force. This understanding enables me to hold myself back from pushing or using force with people or situations. Today let me experience patience.

zmiana
Wymuszane zmienianie siebie oznacza, że jestem ofiarą zmiany, a nie jej panem. Jeśli zdecyduję się na zmianę zanim stanie się ona koniecznością, doświadczę swojej potęgi decydowania. Większość przeszkód i wyzwań, minie prędzej czy później. Jednakże zmiana siebie, poprzez prystosowanie się, dopasowanie swojej odpowiedzi oraz dostrzeżenie w przeszkodzie duchowych korzyści, pozwala mi rozwinąć charakter, w wyjątkowy sposób. Dzisiaj będę panem, a nie ofiarą zmiany.

change
Changing because it is forced upon me means being a victim of change, not the master. When I choose to change before it is forced upon me I experience the power of my own will to decide. Most obstacles and challenges will pass eventually if I wait long enough. But to change myself by adjusting, adapting my response and reframing an obstacle to see its spiritual benefit, helps me develop my character in unique ways. Today let me a master not a victim of change.

intencje
Przekształcenie świata jest wynikiem czystych intencji. Potęga wspólnych intencji jest taka, że cokolwiek jest wewnątrz ludzkich istot, końcowo zostanie okazane na zewnątrz. świat, przepełniony gniewem i nienawiścią jest odzwierciedleniem tego, co znajduje się w ludzkim sercu. Podobnie, pragnienie trwałej zmiany, w najgłębszym jej znaczeniu, nie jest tylko kwestią działania, ale również intencji. Dzisiaj zaobserwiuę czyste intencje ludzkości.

intentions
World transformation is a result of pure intention. The power of collective intention is such that whatever is inside human beings ultimately manifests outside. Just as a world filled with anger and hatred is a reflection of what is in the human heart, so too, the desire for sustainable change, in its deepest sense, is not just about action, but equally ‘a question of intention’. Today let me see the pure intention of humanity.

wielkość
Świat obecnie nie potrzebuje pojedyńczych wielkich chwil, czy nawet wielkiego życia wybranych jednostek, ale potrzebuje zbioru wielkości. Zamiast podziwiać lub czcić kogoś wielkiego, nadszedł czas, żeby samemu takim się stać. Każdy z nas, sam posiada wszystko, co jest do tego potrzebne; zdecydowanie, spokój i szczodrość ducha, które obserwujemy u innych. Dzisiaj, wynurzę swoją własną wielkość, żeby wnieść korzyść dla świata.

greatness
What the world needs now is not only individual moments of greatness or even individual lives of greatness, but whole communities of greatness. Rather than admiring or worshiping great ones, it is time for becoming like that ourselves.Each of us has everything we need inside; determination, peace and the generosity of spirit we see in great ones. Today let me bring out my own greatness for the benefit of the world.

nadzieja
Najcenniejszą energią na plancie jest energia nadziei. Obecnie, kiedy zawodzą polityczne rozwiązania, łatwo jest zniechęcić się, co do możliwości znalezienia sensownych rozwiązań na problemy świata. Jednakż jeżeli odnowię w sobie energię nadziei, odnowi się ona również u innych. Dzisiaj, będę utrzymywać i dzielić się odnawialną energią nadziei.

hope
The most precious energy on the planet is the energy of hope. At this time as political solutions fail it is easy to become disheartened about the possibility of meaningful solutions to world problems. However when I renew the energy of hope in myself it renews hope in others. Today let me sustain and share the renewable energy of hope.

jakość
Zainteresuj się tym, żeby wszystko co robisz, było najwyższej jakości. Kiedy rozwijam się duchowo, moje zmysły zaczynają domagać się innego rodzaju doświadczeń. Zwiększając swoją potęgę rozróżniania, coraz bardziej zaczyna mnie cieszyć subtelne piękno, a słabości rozpoznaję o wiele szybciej. W celu utrzymania tej subtelnej potęgi rozróżniania, wszystko co robię powinienem wykonywać najlepiej jak potrafię, w ten sposób wyrażając swoje zainteresowanie jakością i stałym udoskonalaniem. Dzisiaj, skupię się na tworzeniu piękna i jakości.

quality
Have interest in making everything you do top quality. As I progress spiritually the senses demand a different quality of experience. As my power to discern increases I enjoy more subtle beauty and can detect weakness more quickly. To maintain this subtle power to discern, I can put my best effort into everything I do, expressing my interest in quality and refinement . Today let me focus on creating beauty and quality.

inwestycja
Zainwestuj w swoje wewnętrzne życie. Kiedy zmienię swój styl życia, wygospodarowując czas na inwestycję, która odżywia moje wewnętrzne życie, stanę się bardziej skupiony i spokojny. Ta inwestycja jest najlepszą inwestycją, jaka mogę zrobić w swoim życiu, mimo że często czuję się wabiony, żeby inwestować w innych. Dzisiaj, zainwestuję w swoje wewnętrzne życie, obserwując jak ono rozkwita i wspiera również innych.

investment
Invest in your inner life. When I change my lifestyle to allow time to invest in nurturing my inner life, I become
more centered and calmer. This investment is the greatest investment I can make in life in spite of the attraction and distraction to invest externally in others all the time. Today let me invest in my inner life and see that when it flourishes, it supports others as well.

cisza
Przy podejmowaniu decyzji, bierz siłę z ciszy. Jeśli zrozumiem, że moje życie może być pomocne we wnoszeniu korzyści innym, znajdę czas na wzięcie mądrych wskazówek w ciszy. W ciszy, widzę dokładniej, co jest potrzebne. Ponad hałasem moich własnych myśli, istnieje jasność. Dzisiaj, wezmę siłę i jasność z ciszy.

silence
Take power through silence when making decisions. When I consider that my presence in life can be instrumental in bringing benefit to others I will take the time to find wise guidance for my decisions in silence. In silence I can see more accurately what is needed. Beyond the noise of my own thinking, there is clarity. Today let me use silence for power and clarity.

lekkość
Największą fortuną jest posiadanie łatwej i kochającej natury. Kiedy płynę z nurtem życia, akceptuję innych oraz dostosowuję się do trudności, wówczas moja natura staje się łatwa i kochająca. Jeśli mam jakieś trudności, wynikają one z tego, że trudno mi jest płynąć z prądem, akceptować i przystosowywać się. Im więcej praktykuję te trzy cechy, tym moja natura staje się łatwiejsza i lżejsza. Dzisiaj będę lekki i spokojny.

lightness
The greatest fortune is to have an easy, loving nature. When I flow with life, accept others and accommodate difficulties, my nature becomes easy and loving. If there is intensity inside it is because I find it difficult to flow, accept and accommodate. The more I practice these three qualities the easier and lighter my nature will become. Today let me be easy.

oczyszczenie
Najważniejsze miejsca, które powinienem utrzymywać w porządku i czystości, to mój umysł i moje serce.
Jeśli pozwolę rozkwitać myślom, które nie powinny ujrzeć światła dziennego, nie będę w stanie posiadać prawdziwgo poczucia własnej wartości. Poprzez zaczynanie dnia cichą refleksją, napełnianie siebie pozytywnymi, pełnymi miłości myślami, powoli oczyszczam siebie z cynizmu i nieżyczliwości. Dzisiaj wyczyszczę swój umysł i serce.

cleansing
The most important places to keep clean and tidy are my mind and heart. If I allow thoughts to flourish that I wouldn’t want to see the light of day, I can never have any real self-respect. By starting each day in quiet reflection and pouring positive, loving thoughts into my mind, I gradually clean out cynicism and unkindness. Today let me clean my mind and heart.

mój wizerunek
Wewnątrz każdego z nas znajduje się najwspanialszy wizerunek nas samych.
Dzisiaj odkryję i odzyskam siebie,w najwspanialszej postaci.

my image
Inside each of us is the image of ourselvesat our greatest. Today let me discover and
recover the image of myself at my highest.

wewnętrzny dialog
Twój wewnętrzny dialog tworzy sposób, w jaki postrzegasz świat.
Kiedy stawiasz sobie wysokie żądania, czynisz sobie wyrzuty, wówczas tworzysz świat pełen stresu i bólu. Dzisiaj, żeby być spokojnym, porozmawiaj ze sobą, z miłością, tak żeby obudzić i wyrazić swoje wartości, bez względu na otaczający świat.

internal dialogue
Your internal dialogue establishes your way of seeing the world.
When you make demands on and reproach yourself, you create a world of stress and pain. Today to be peaceful, create a loving dialogue with yourself, enabling your inner values to awaken and be expressed regardless of your external world.

władza
Prawdziwa potęga i władza, to nie potęga i władza nad innymi, ale nad sobą samym. Kiedy potrafię decydować o stanie swojego umysłu oraz wybieram uczucia w swoim sercu, wówczas posiadam prawdziwą władzę. Dzisiaj rozpoznam swoją wewnętrzną siłę bycia sobą.
authority
Real power and authority is not power and authority over others, but over the self. When I can choose my own state of mind and choose the feelings in my heart then I have real power. Today let me acknowledge my innate power to be my best self.

czas
Zrozum ważność czasu i nie marnuj go. Jednym ze sposobów trwonienia czasu, jest powracanie do wspomnień z przeszłości, ponowne rozdrapywanie starych ran, przeżywanie na nowo skończonych spraw. Kiedy docenię czas, zrozumiem jak ważne jest wypełniać obecną chwilę pięknem i radością. Potrzebna jest silna wola do tego, żeby postawić kropkę i zakończyć zbytnie rozpamiętywanie przeszłości. Dzisiaj postawię kropkę na przeszłości i będę w pełni cieszyć się obecną chwilą.
time
Understand the importance of time by not wasting it. One of the ways we can waste time is to go back into memories of the past, reliving old hurts, wrongdoings and wounds. When I value time I realize how important it is to fill the present moment with beauty and joy. It requires willpower to put a full stop to thinking too much
about the past. Today let me apply a full stop to the past and fully enjoy the present moment.

gotowość
Obecnie na świecie, wiele rzeczy wydarza się niespodziewanie. Docenianie każdej chwili oraz korzystanie z nauk płynących w każdej sytuacji, pozwala mi na bycie gotowym na wszystko. Dzisiaj będę przywiązywać wielką wagę do obecnej chwili i będę gotowy na wszystko.

being ready
At this time in the world many unexpected events occur suddenly. To treasure every moment and take maximum benefit from learning in every situation allows me to be ready for anything. Today let me treasure the present moment and be prepared for anything.

zadowolenie
Zadowolenie jest potężną siłą. Będąc zadowolonym niczego nie potrzebuję, jestem w pełni usatysfakcjonowany; dlatego myśli w stylu “a co ze mną?” nawet się nie pojawiają. Zamiast konkurować o czyjąś uwagę, czy środki, nie wchodzę w te rozgrywki, stwierdzając „Ja, dziękuję; Jestem spełniony; Mam wszystko czego potrzebuję”. Ta postawa tworzy potężny efekt fal rozchodzących się w atmosferze, zmienających dynamikę dawania i brania, w tylko dawanie. Dzisiaj poeksperymentuję z potęgą zadowolenia.

contentment
Contentment is a great power. By being content I need nothing, I am fully satisfied; therefore the thought of “what about me” does not even arise. Rather than competing for attention or resources, I step out of the game of competition and say “I’m fine, I’m full, I have everything I need.” This attitude creates a powerful ripple effect in the environment, shifting the dynamics of give and take to just giving. Today let me experiment with the power of contentment.

energia
Obecnie na świecie istnieją wznoszące i opadające energie. Do której energii chcę się dostroić? Kiedy wchodzę w energię, która jest wzniosła, konstruktywna, optymistyczna i kreatywna, czuję że moja energia wznosi się. Kiedy utrzymuję towarzystwo energii wypełnionej cynizmem, zniechęceniem, wątpliwościami czy gniewem, czuję jak moja energia opada. Dzisiaj będę się wznosić.

energy
There are ascending and descending energies in the world at this time. Which energy do I wish to align myself with? When I align myself with energies that are noble, constructive, optimistic and creative I feel my own energy ascend. When I keep company with the energy of cynicism, disheartenment, doubt and anger I feel my own energy descend. Today let me ascend.

Sumienie jest światłem duszy
Tchórzostwo pyta: „Czy to jest bezpieczne?”, chciwość zapytuje: „Czy mam z tego jakąś korzyść?”, próżność zastanawia się „Czy stanę się wielki?”, a żądza rozmyśla „Czy będzie to przyjemne?”. Natomiast sumienie pyta: „Czy to jest w porządku?”. Dzisiaj wsłucham się w swój głos sumienia, stanie się on moim przewodnikiem do tego co jest właściwe.

Conscience is the light of the soul
Where cowardice asks “Is it safe?”, greed asks “Is there any gain in it?”, vanity asks “Can I become great?”, lust asks “Is there pleasure in it?”. But conscience asks “Is it right?”. Today let me listen to the voice of my conscience giving it power to guide me to do what is right.

wewnętrzny głos
Moje aspiracje powstają w głębi mnie, w miejscu gdzie znajduje się moja cicha mądrość. Rozpoznać ten wewnętrzny głos, to tak jakby dotknąć czegoś znajdującego się bardzo głęboko, czegoś co przetrzyma wszystkie zawirowania na powierzchni. Dzisiaj połączę się z tym cichym miejscem.

inner voice
When I examine my aspirations I know they come from a very deep place within me, a place of quiet knowing, almost like a memory. To recognize this inner calling is to be in touch with something so deep it will survive any surface disruption. Today let me connect to this silent place.

wolność
Pierwszym krokiem do wolności jest przyznanie i zaakceptowanie, że jestem w pułapce. Dostrzec schematy, które wpędzają mnie w potrzask, to kolejny krok, żeby się od nich uwolnić. Kiedy spojrzę pod powierzchnię, zobaczę w sobie myśli i przekonania, które są pożywką dla starych wzorców, utrzymują je przy życiu. Odkrywając korzenie myśli i przekonań, jestem w stanie je zmienić. Dzisiaj dam sobie trochę wolności poprzez przekształcenie starych przekonań, które trzymają mnie w pułapce.

freedom
The first step to freedom is acknowledging and accepting that I am trapped. Seeing the patterns that trap me is the next step to
freeing myself from them. When I look below the surface I can see the thoughts and beliefs inside of me that feed old patterns, keeping them alive. When I discover the root thoughts/beliefs, I can change them. Today let me give myself freedom by transforming old beliefs that trap me.

odprężenie
Być wolnym od wewnętrznych spięć, to oprzeć się pokusie przyjmowania rzeczy, czy ludzi za „moje”. Samo wypowiedzenie słowa „moje” tworzy niepotrzebne pociągnięcie, przywiązanie. Usuwając słowo „moje”, przyjmuję, że wszyscy ludzie sa duszami i że są wolni, nieograniczeni, nieskrępowani, nie sa niczyją wlasnoscią. Dzisiaj pozostanę wolny od wewnętrznych spięć, uwalniając siebie i innych od myśli posiadania.

relaxation
To be free from tension I must resist the temptation to identify things or people as ‘mine.’ Just the act of saying ‘mine’ creates a pull, an attachment, where none is needed. When we remove ‘mine’, we remember that all people are souls and all are free, unfettered, unlimited by anyone’s possessing of them. Today let me remain tension free by freeing others from any thoughts of possession.

zmiana perspektywy
Gdy patrzymy na swoje życie przez szkło powiększające, wszystko wydaje się wielkie; moje zmartwienia i problemy rosną, a ja czuję się zestresowany. Gdy zmieniam swoją perspektywę, oddalam się, dostrzegam całość obrazu, wszystko nagle staje się małe. Zauważam wówczas subtelne powiązania pomiędzy ludźmi i sytuacjami i mogę rozpoznać drogę do bycia wolnym. Dzisiaj spojrzę na swoje sytuacje z dalszej perspektywy.

changing perspectives
When we look at our life through a magnifying glass everything seems huge; my concerns and worries expand and I experience tension. When I zoom out and become detached, I can see the bigger picture and suddenly everything becomes small. Then I can see the subtle threads that hold situations and people together and I can discern ways to be free. Today let me zoom out and see my own situation in perspective.

many thanks to BK Aneta

Top