Become soul conscious


# 1
What happens when there is awareness of the self ?

What is the benefit of those who know themselves as they are ?


When does it become natural to know right and wrong ?


By staying in the awareness of the self, all actions become a discipline and the recognition of time constantly remains very clear in front of them.


Pilots or ship captains have their own plans through which they can know the path clearly.

Similarly, those who know themselves automatically follow the disciplines, and the recognition of time is also very clear for them.

Throughout the day, they have the awareness of what they are, as they are.

This is why it is remembered:

"Whatever actions I perform, others that see me will do the same."

So whatever actions are performed by those who know themselves, these actions will become the discipline. 

Seeing them, everyone will follow them. 

You should constantly have such a stage.

You have to make effort in the first stage.

You have to think at every step whether something is right or wrong, whether it is your discipline or not.

When you constantly stay in the awareness of the self, then it becomes natural, and there is no need to think about it.


You can never perform any action without the disciplines.#2
Which one word makes soul consciousness an easy effort? The Hindi word for effort maker- Purusharth. "Purusharth"= Purush and rath Purush = the being, the soul. Rath= chariot, considering the body as the chariot. Effort maker means that whilst you are in that chariot be aware that you are a soul. The word "effort"? It means that whilst you are in that chariot, you have to conduct yourself considering yourself to be a soul. This is called an effort-maker (purush arth - doing something for the sake of the being). Who is the one who is making this effort, that is, who is the master, who remains stable in the stage of soul consciousness? It is the soul. Purusharth and purusharthi. Purusharth = effort purusharthi= effortmaker, one who makes effort, literally charioteer. 


Bądź świadomy duszy #2Co się dzieje, gmam świadomość siebie?
Jaka korzyść jest dla tych, którzy znają siebie takimi jakimi są?

Kiedy naturalne jest rozpoznanie tego, co jest dobre, i tego, co złe?

Wszystkie działania stają się dyscypliną a rozpoznanie czasu  jest stale jasno widoczne, dzięki byciu w świadomości siebie.

Kapitanowie statków i piloci posiadają własne mapy, dzięki którym dokładnie znają swoją drogę. Podobnie, ci, którzy znają samych siebie, automatycznie przestrzegają dyscyplin a także mają bardzo jasne rozpoznanie czasu. Przez cały dzień, mają świadomość, bycia tymi, kim są.

Dlatego zapamiętano: 'Jakie wykonuję czyny, inni widząc je, będą działać podobnie'.

Dlatego, czyny wykonywane przez tych, którzy znają siebie, będą stawać się dyscyplinami. Obserwując takie czyny, inni także będą je wykonywać.

Powinieneś mieć taki stan. Macie czynić starania posiadając świadomość bycia na scenie.

Masz myśleć o tym czy coś jest prawe, czy nieprawe.

Na każdym kroku masz pyta siebie czy jest to dla ciebie dyscypliną czy nie.

Gdy wciąż będziesz w świadomości siebie, wtedy wszystko stanie się naturalne, nie będzie potrzeby o tym myśleć.

Nie możesz wykonywać żadnych działań bez dyscyplin.    

Jakie jedno słowo sprawia, że wysiłek w celu osiągnięcia świadomościu duszy staje się łatwym wysiłkiem?

Słowo z języka hindi określające tego, który robi wysiłki - Purusharth. "Purusharth" = Purush i rath.

Wyraz "purush" oznacza istotę, duszę.

Wyraz "rath" oznacza rydwan, wóz, to odnosi się do ciała, powozu duszy.

Słowo "Purusharath" - ten, który robi wysiłki oznacza więc to, że będąc w powozie ciała masz świadomość bycia duszą.

Co oznacza słowo "wysiłek"?  To oznacza, że będąc w tym powozie, masz kierować sobą uważając siebie za duszę.

To jest także zwane wysiłkiem - "purush arth" - robieniem czegoś na rzecz duszy, żyjącej istoty.

Kto jest więc tym, który robi taki wysiłek, tj. kto jest panem, mistrzem, który jest stabilny w stanie świadomości duszy?

Dusza.

Purusharth i purusharthi.

"Purusharth" = wysiłek. 

"Purusharthi" = to ten, który robi wysiłek, dosłownie to ten, który powozi czyli woźnica.

Bycie świadomym duszy #3


Świadomość duszy = metoda odsunięcia siebie od trudności i sytuacji. 

Bycie świadomym duszy #4

Czy wiesz w jaki sposób możesz otrzymywać błogosławieństwa?

Im bardziej stajesz się świadomy duszy, tym więcej otrzymujesz błogosławieństw, nawet wtedy, gdy nie prosisz o błogosławieństwa.

Nie otrzymujesz żadnych błogosławieństw w sposób fizyczny.
Otrzymujesz je automatycznie, tutaj.
BECOMING SOUL CONSCIOUS #4

Do you know how you can receive blessings?

The more you become soul conscious, the more blessings you receive even without asking.

You do not receive any blessings in a physical way.

Here, you receive them automatically.Bądź  świadomy duszy #1Co się dzieje wtedy, gdy mam świadomość siebie?

Jaka korzyść jest dla tych, którzy znają siebie takimi jakimi są?

Kiedy rozpoznanie tego, co jest dobre i tego, co złe staje się naturalne?

Dzięki byciu w świadomości siebie wszystkie działania stają się dyscypliną a rozpoznanie czasu  jest stale jasno widoczne.Kapitanowie statków i piloci mają swoje mapy, dzięki którym dokładnie znają drogę. Podobnie, ci, którzy znają samych siebie, automatycznie przestrzegają dyscyplin, a także mają bardzo jasne rozpoznanie czasu. Przez cały dzień, wiedzą i mają świadomość tego kim są. Zapamiętano słowa: jakie czyny ja wykonuję, inni widząc je, będą robić to samo. Dlatego, czyny wykonywane przez tych, którzy znają siebie, będą stawać się dyscyplinami. Obserwując takie czyny, inni także będą je wykonywać. Powinieneś mieć taki stan. Macie czynić starania posiadając świadomość bycia na scenie. Masz myśleć o tym czy coś jest prawe czy nieprawe. Na każdym kroku masz pyta siebie czy jest to dla ciebie dyscypliną czy nie. Gdy wciąż będziesz w świadomości siebie, wtedy wszystko stanie się naturalne, nie będzie potrzeby o tym myśleć. Nie możesz wykonywać żadnych działań bez dyscyplin.  

Top