Relacje / Relationships

Związki są wymianą energii. Jeśli jestem w bólu i druga osoba podobnie, wówczas wymieniamy energię bólu. To z tego powodu, w wielu związkach jest dużo bólu. Kiedy jestem pełen miłości i druga osoba również, wówczas związek będzie wypełniony miłością. Wchodzić w związek, w poszukiwaniu szczęścia lub miłości od drugiej osoby, żeby zreskompensować swój ból, jest nawykiem brania, nie dawania. W efekcie, wysysusza to związki. Dzisiaj przekształcę nawyk brania w nawyk dawania, poprzez wprowadzenie miłości do moich związków.

Relationships are exchange of energies. If I am in pain and the other is in pain then we exchange the energy of pain. For this reason many relationships are full of pain. When I am full of love and the other is full of love then the relationship will be full of love. To enter a relationship looking for the other to give me happiness or love to make up for the pain I feel is to begin a habit of taking, not giving. This eventually drains the relationship. Today let me transform a habit of taking to a habit of giving by bringing love to my relationships.

Top