One thought

uczciowość
Uczciwość to mówienie tego, o czym myślę i robienie tego, o czym mówię. Aby prawdziwie być szczerym, muszę upewnić się, że nie ma żadnych sprzeczności ani różnic pomiędzy moimi myślami, słowami i czynami. To oznacza zrównaniem każdej myśli, słowa i czynu ze swoją najwyższą prawdą. Gdy zauważę, że zszedłem z tego toru, łagodnie powracam do swojej spójności. Dzisiaj będę uczciwy.

honesty

Honesty is to speak that which is thought and to do that which is spoken. To be truly honest I must ensure that there are no contradictions or discrepancies between my thoughts, words or actions. This is known as aligning every thought, word and deed with my highest truth. When I notice myself out of line, I gently bring myself back to my internal integrity. Today let me be honest.

more: one-thought-for-today

 

 

honesty (n.)
early 14c., „splendor, honor; elegance,” later „honorable position; propriety of behavior, good manners; virginity, chastity” (late 14c.), from Old French honesté (Modern French honnêteté), from Latin honestatem (nominative honestas) „honor received from others; reputation, character;” figuratively „uprightness, probity, integrity, virtue,” from honestus (see honest). Meaning „moral purity, uprightness, virtue, justness” is from c.1400; in English, the word originally had more to do with honor than honest.

find: aboveboard, probity

honesty – from Online Ethymology Dictionary

 

 

 
Uczciowść / Honesty (by Mohini NY) – Heart & Soul Magazine (po polsku/english)

Honesty (by Dadi Janki)

Sun Lo Ye Kahani / Manmanabhava

Top