Purity

Czystość
Co to znaczy stać się czystym? Wołam o pomoc, gdy czuję się bezbronny, bezradny lub bezsilny. Naszym celem jest umocnienie się, tak żebyśmy już więcej nie wołali w rozpaczy. Gdy zwracam się do wewnątrz, sięgam do swoich duchowych zasobów i zaczynam umacniać siebie, zamiast polegać na swoich związkach, własnościach, pozycji lub wydarzeniach, licząc, że one spowodują moje dobre samopoczucie. Dzisiaj skupię się na stawaniu się czystym dzięki temu, że zwrócę się do swojego nieskażonego wnętrza duchowych cnót i potęg.


Purity

What does it mean to become pure ? I call out for help when I am experiencing vulnerability, helplessness or powerlessness in this world. Aim is to become empowered so that we no longer cry out in distress. Very simply, when I begin to turn towards my inner spiritual resources, I begin to empower myself rather than relying on my relationships, possessions, position or events to fill me with a sense of well being. Today let me focus on becoming pure by turning to my own untainted inner core of spiritual virtues and powers.

more:
one thought
Finish the accounts of impurity and become pure and also make others pure
Do you know what the lines of purity are?

Top